LT EN
andragogas kvalifikuotas suaugusiųjų švietimo specialistas
Originalo forma < anēr, andros; (paida)gōgos
Susiję žodžiai andragogika, andragoginis

Vartosenos pavyzdžiai

Vokietijoje stažavosi dešimtys lietuvių andragogų. spauda 1991– 1996.

Suaugusiųjų švietimo specialistai (andragogai). spauda 1991– 1996.

Tobulinti mokytojų rengimo ir perkvalifikavimo sistemą, didinti specialistų andragogų skaičių. Žin. 2002, Nr. 113-5029, nutarimas.

Andragogų, vykdysiančių savivaldybių strateginio plano sudarymo mokymus, rengimas. Žin. 2006, Nr. 145-5563, įsakymas.

Atlikti pedagogų ir andragogų, dirbančių su suaugusiais, rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių dokumentų projektų, mokymo programų, kursų turinio ekspertinį vertinimą. Informaciniai pranešimai, 2007-07-20, Nr. 56-840, įsakymas.

Viena iš svarbiausių mokymosi visą gyvenimą kontekste personalo grandžių – andragogai, šiuo metu rengiami keliuose universitetuose – Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus pedagoginiame universitete ir Klaipėdos universitete, kuriuose gauna atitinkamą formalųjį išsilavinimą. [...] Tačiau andragogų rengimas ir/ar andragoginių kompetencijų tobulinimas iki šiol yra aiškiai nepakankamas (pavyzdžiui, 2006 metais ištisinės suaugusiųjų mokymo centrų vadovų apklausos duomenimis, apie pusė jų teigė, kad trūksta kvalifikuotų suaugusiųjų švietimo specialistų (andragogų) ir pažangių suaugusiųjų švietimo vadybininkų) [...]. Žin. 2008, Nr. 122-4647, įsakymas.