LT EN
deleguoti paskirti, perduoti, suteikti įgaliojimus, įgalioti
Originalo forma delegare
Susiję žodžiai delegavimas, deleguotas

Vartosenos pavyzdžiai

Vadovai turi […] Gebėti organizuoti rezultatyvią mokyklos bendruomenės narių veiklą, ją reglamentuoti, paskirstyti ir deleguoti funkcijas. Žin. 1999, Nr. 33-969, įsakymas.

Narys gali deleguoti savo teisę balsuoti pakaitiniui nariui, kol yra svarstomas nuomonės arba pranešimo projektas. [...] Išskyrus 5 ir 29 taisyklėse numatytus atvejus, teisė balsuoti negali būti deleguojama. Taisyklės, 2003-04-09.

Įstatymo galią turintis teisės aktas gali deleguoti Komisijai įgaliojimus priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus, papildančius ar iš dalies keičiančius neesmines įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatas. Oficialusis leidinys C 115, 51 t., 2008-05-09, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija 2008/C 115/01.

Valstybės narės gali deleguoti funkcijas 1 dalies b punkte nurodytiems leidimams išduoti kitai jos kontroliuojamai viešojo administravimo įstaigai arba Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnyje minėtoms kontrolės institucijoms ar įstaigoms. Oficialusis leidinys L, 2008-09-18, Nr. 250, reglamentas

Mokslo ir studijų institucijoms rekomenduojama pagal poreikį ir galimybes paskirti už intelektinės nuosavybės klausimus atsakingą asmenį, įsteigti struktūrinį institucijos padalinį, koordinuojantį intelektinės nuosavybės politikos įgyvendinimą institucijoje, arba deleguoti intelektinės nuosavybės valdymo funkcijas atskiram subjektui – technologijų perdavimo centrui. Žin. 2009, Nr. 145-6470, įsakymas.