LT EN
ex ante atliekamas iš anksto, prieš ką nors pradedant daryti
Originalo forma ex ante
Kitos formos exante, ex-ante
Atitikmenys išankstinis, pradinis

Vartosenos pavyzdžiai

Valstybės narės Komisijai perduoda informaciją, kurios reikia siekiant patikrinti, kaip laikomasi exante nustatytų viešųjų arba lygiaverčių struktūrinių išlaidų lygio. [...] Ex ante vertinimo tikslas – optimizuoti biudžetinių lėšų paskirstymą pagal veiksmų programas ir pagerinti programavimo kokybę. Oficialusis leidinys L, 2006-07-31, Nr. 210, Tarybos reglamentas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo [...], atsižvelgdamas į 2003 m. vasario 11 d. Europos Komisijos rekomendaciją dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų elektroninių ryšių srityje, reikalaujančių ex-ante reguliavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos [...]
1. N u s t a č i a u ir k o n s t a t u o j u. Ryšių reguliavimo tarnyba, 2006-11-24.

Ex-ante informacinis pranešimas:
55.1. Draudikas, ketinantis nukrypti nuo Aprašo nuostatų, suteikdamas palankesnes draudimo sąlygas konkrečiam sandoriui ar sandorių grupei arba tam tikram sektoriui ar sektoriams, arba tam tikrai trečiajai šaliai ar šalims, arba bendrai jų sistemai, apie tokį savo ketinimą praneša kitiems draudikams (jei yra) ir Europos Komisijai mažiausiai prieš 7 darbo dienas iki šio sprendimo įsigaliojimo ir nurodo planuojamo nukrypimo priežastis (pvz., būtinybę būti konkurencingam tarptautinėje terpėje) ir atitinkamus numatomus draudimo įmokų tarifus. Žin. 2006, Nr. 100-3884, įsakymas.

Išankstinis (ex-ante) programos vertinimas. [...] SFVP IS padės vykdyti šias pagrindines funkcijas:
Atskaitomybės funkciją: informacijos apie projektų pažangą pateikimas, suvestinių parengimas ataskaitoms, informacijos apie išlaidas pateikimas, rinkimas informacijos, būtinos išankstiniams vertinimams (ex-ante ), vidurinio laikotarpio vertinimams (mid-term) ir vertinimams po įgyvendinimo (ex-post) atlikti, ataskaitų pateikimas Komisijai elektroniniu būdu (audito tikslams, laikantis Reglamento (EB) Nr. 438/2001 IV ir V priedų reikalavimų). LRV, 2006-08-01.