LT EN
ex post atliekamas ką nors pabaigus
Originalo forma ex post
Kitos formos ex-post
Atitikmenys paskesnysis, galutinis

Vartosenos pavyzdžiai

Bendradarbiaudama su kiekviena valstybe nare Komisija 2016 m. gruodžio 31 d. pagal Konvergencijos tikslą atlieka ex post papildomumo patikrinimą. [...] Ex post vertinimas apima kiekvieno tikslo visas veiksmų programas; jo metu nagrinėjama lėšų naudojimo mastas, fondo programavimo efektyvumas ir veiksmingumas, ir socialinis bei ekonominis poveikis. Oficialusis leidinys L, 2006-07-31, Nr. 210, Tarybos reglamentas.

SFVP IS padės vykdyti šias pagrindines funkcijas:
Atskaitomybės funkciją: informacijos apie projektų pažangą pateikimas, suvestinių parengimas ataskaitoms, informacijos apie išlaidas pateikimas, rinkimas informacijos, būtinos išankstiniams vertinimams (ex-ante), vidurinio laikotarpio vertinimams (mid-term) ir vertinimams po įgyvendinimo (ex-post ) atlikti, ataskaitų pateikimas Komisijai elektroniniu būdu (audito tikslams, laikantis Reglamento (EB) Nr. 438/2001 IV ir V priedų reikalavimų). LRV, 2006-08-01.

Ex-post informacinis pranešimas:
56.1. Draudikas, nusprendęs nukrypti nuo Aprašo nuostatų, suteikdamas mažiau palankias draudimo sąlygas konkrečiam sandoriui ar sandorių grupei arba tam tikram sektoriui ar sektoriams, arba tam tikrai trečiajai šaliai ar šalims, arba bendrai jų sistemai, privalo vėliausiai iki kiekvienų metų sausio 31 d. pranešti kitiems draudikams (jei yra) ir Europos Komisijai apie tokius atvejus, pasitaikiusius praėjusiais kalendoriniais metais. Žin. 2006, Nr. 100-3884, ministro įsakymas.