LT EN
intervencinis valstybės reguliuojamas
Originalo forma interventio
Susiję žodžiai intervencija

Vartosenos pavyzdžiai

Intervencinėmis priemonėmis laikomos Priežiūros komisijos taikomos poveikio priemonės, numatytos šio Įstatymo 197 straipsnio 5 ir 9 punktuose, bei kitos Priežiūros komisijos poveikio priemonės, kurias taikydama Priežiūros komisija, atsižvelgusi į galimas poveikio priemonių pasekmes, nurodė, jog taikomos poveikio priemonės yra intervencinės. Žin. 2003, Nr. 94-4246, įstatymas.
Baltojo cukraus intervencinė kaina - Europos Komisijos tvirtinama kvotinio baltojo cukraus intervencinio pirkimo kaina. Žin., 2003, Nr. 104-4634, įstatymas.
Šis reglamentas taikomas juridiniams asmenims, pretenduojantiems laikyti grūdus, kuriuos intervencijos tikslu pirks valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra), t.y. vykdyti intervencinio sandėlio funkcijas. [...] Intervencinis sandėlis – juridinis asmuo, turintis nuosavybės teise priklausančias grūdų saugyklas (antžeminius sandėlius, elevatorius, bokštinius aruodus), veikiančią geležinkelio atšaką iki bent vieno grūdų krovos darbų baro ir su Agentūra sudaręs sutartį grūdams priimti, laikyti, prireikus apdoroti iki sutartyje nurodytų kondicijų, išsaugoti juos nepablogėjusios kokybės ir išsiųsti pirkėjams. Žin. 2004, Nr. 38-1246, ministro įsakymas.
Paskirti valstybės institucijas ir kitus juridinius asmenis, atsakingus už pagal Europos Bendrijos teisę centralizuotai finansuojamas EŽŪGF priemones:
4.1. už intervencines žuvininkystės produktų priemones:
4.1.1. Nacionalinę mokėjimo agentūrą - už lėšų mokėjimą, apskaitą, skolų valdymą ir finansinių ataskaitų teikimą. Žin. 2006, Nr. 110-4171, LRV nutarimas.
Intervencinį pirkimą Lietuvos Respublikoje organizuoja valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. [...] Intervencinis pirkimas vykdomas priimant pasiūlymus (grūdams, sviestui, nugriebto pieno milteliams, cukrui) arba skelbiant konkursus (sviestui, nugriebto pieno milteliams) pirkti žemės ūkio ir maisto produktus. [...] Rinkos reguliavimo agentūra su Mokėjimo agentūra sudaro pavedimo sutartį, kuria Mokėjimo agentūrai paveda sumokėti žemės ūkio ir maisto produktų pardavėjams už produktus, nupirktus intervenciniu būdu, įskaitant PVM. ŽŪM, 2008-01-04.