LT EN
klimatas s?lygos, aplinka
Originalo forma klima (kilm. klimatos)

Vartosenos pavyzdžiai

pradini? klasi? moksleivi? ugdymo(si) aplinkos kokyb? lemia psichologinis klimatas bei ugdymo(si) erdv?. in. 2003, Nr. 18-798,?sakymas.

Mokyklos bendruomen?s klimatas tur?t? telkti bendruomen?s narius ugdytis visuomenikumo bei demokratikumo nuostatas. in. 2004, Nr. 108-4058,?sakymas.

Be to, prekybos proces? supaprastinimo ir investicij? apsaugos srityje iuo metu pagal Europos ekonomin?s erdv?s susitarim? siekiamais tikslais ir atliekamais veiksmais taip pat tur?s b?ti prisid?ta prie investicinio klimato Rusijoje gerinimo. EK komunikatas, 2004-12-13.

skatinti investicinio klimato ger?jim? tiek veikian?iam, tiek besikurian?iam verslui. in. 2005, Nr. 117-4252,?sakymas.

Nuolatinis kokyb?s gerinimas - organizacijos ketinimas sukurti organizacijos kult?r? (klimat?), kurioje poky?iai ir tobul?jimas yra pripaintos normos; kurioje tikima, kad pagerinti procesai sudaro tolimesnio tobul?jimo pagrind? siekiant auktesnio kokyb?s lygio. in. 2007, Nr. 95-3864,?sakymas.