LT EN
klimatas sąlygos, aplinka
Originalo forma klima (kilm. klimatos)

Vartosenos pavyzdžiai

pradinių klasių moksleivių ugdymo(si) aplinkos kokybę lemia psichologinis klimatas bei ugdymo(si) erdvė. Žin. 2003, Nr. 18-798, įsakymas.

Mokyklos bendruomenės klimatas turėtų telkti bendruomenės narius ugdytis visuomeniškumo bei demokratiškumo nuostatas. Žin. 2004, Nr. 108-4058, įsakymas.

Be to, prekybos procesų supaprastinimo ir investicijų apsaugos srityje šiuo metu pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą siekiamais tikslais ir atliekamais veiksmais taip pat turės būti prisidėta prie investicinio klimato Rusijoje gerinimo. EK komunikatas, 2004-12-13.

skatinti investicinio klimato gerėjimą tiek veikiančiam, tiek besikuriančiam verslui. Žin. 2005, Nr. 117-4252, įsakymas.

Nuolatinis kokybės gerinimas - organizacijos ketinimas sukurti organizacijos kultūrą (klimatą), kurioje pokyčiai ir tobulėjimas yra pripažintos normos; kurioje tikima, kad pagerinti procesai sudaro tolimesnio tobulėjimo pagrindą siekiant aukštesnio kokybės lygio. Žin. 2007, Nr. 95-3864, įsakymas.