LT EN
konvergencija suartėjimas, supanašėjimas (Interleksis)
Originalo forma convergens
Susiję žodžiai konvergencinis

Vartosenos pavyzdžiai

Šiuo tikslu ERPF, ESF, Sanglaudos fondas, EIB ir kiti esami Bendrijos finansiniai instrumentai atitinkamai padeda siekti šių trijų tikslų:
a) konvergencijos tikslo, kuriuo siekiama paspartinti mažiausiai išsivysčiusių valstybių narių ir regionų konvergenciją gerinant augimo ir užimtumo sąlygas, t. y. didinant investicijas į fizinį bei žmogiškąjį kapitalą ir gerinant jų kokybę, kuriant naujoves ir žinių visuomenę, gerinant galimybes prisitaikyti prie ekonominių ir socialinių pokyčių, saugant ir gerinant aplinką bei administracinį efektyvumą. Šis tikslas yra fondų prioritetas. [...] Regionams, kuriems taikomas Konvergencijos tikslas, Komisija ir valstybė narė nustato viešųjų ar lygiaverčių struktūrinių išlaidų dydį, kurio valstybė narė programavimo laikotarpiu laikosi visuose atitinkamuose regionuose. Oficialusis leidinys L, 2006-07-31, Nr. 210, Tarybos reglamentas.

Lietuvos Respublikos teisė turi būti galutinai suderinta su ES teisės reikalavimais, iki bus pradėta rengti (2006 metais) Europos Komisijos ir Europos centrinio banko pranešimus apie konvergenciją. LRV, 2006 - 07-03.

Sparti ir tvari realioji Lietuvos konvergencija – suartėjimas su euro zonos valstybių produktyvumo ir pajamų lygiu – vienas svarbiausių ekonominės politikos tikslų. [...] Lietuvos konvergencijos 2007 metų programa (toliau vadinama – ši Programa) projektuoja ekonominę politiką, kuri suformuota Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Žin. 2007, Nr. 137-5582, LRV nutarimas.