LT EN
mutatis mutandis su tam tikrais pakeitimais
Originalo forma mutatis mutandis

Vartosenos pavyzdžiai

Islandija ir Norvegija mutatis mutandis įgyvendina ir taiko Duomenų apsaugos direktyvos nuostatas, kaip dėl duomenų tvarkymo siekiant įgyvendinti ir taikyti priede apibūdintas nuostatas jos yra taikomos valstybėms narėms. Susitarimas, 2001-01-19.

Šio Įstatymo nuostatos mutatis mutandis taikomos kitų valstybių narių muitinės pareigūnams bei Europos Sąjungos institucijų pareigūnams, kurie vadovaudamiesi Europos Sąjungos teisės aktais atvyksta dirbti Lietuvos Respublikos muitinės įstaigose. Žin. 2004, Nr. 73-2517, įstatymas.

Reglamento (EB) Nr. 296/96 2 straipsnio ir 3 straipsnio 6a dalies b punkto nuostatos mutatis mutandis taikomos neišmokėtų sumų ir pagal šį reglamentą padarytų išlaidų apskaitai. Oficialusis leidinys L, 2004-09-23, Nr. 298-3, reglamentas.

Gyvybės draudimo įmonėms, vykdančioms profesinių pensijų kaupimo veiklą, mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 43-45 straipsnių nuostatos. Įstatymo projektas, 2006-04-05.

Siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, ši prievolė pateikti 2 grupės informaciją turėtų būti taikoma mutatis mutandis visiems teiginiams apie sveikatingumą, išskyrus bendro pobūdžio reklamos teiginius. Oficialusis leidinys L, 2006-12-30, Nr. 404, reglamentas.