LT EN
njueidžas alternatyvus tradicinei Vakar? kult?rai jud?jimas, religija ar muzikos stilius, kuriam b?dingas misticizmas, dvasingumas
Originalo forma new age
Kitos formos niueidžas, new age
Atitikmenys naujasis amžius
SusijÄ™ ĹľodĹľiai skrineidžeris

Vartosenos pavyzdĹľiai

Gimnazijos mokytojas šiuos kursus lank? d?l bendro išsilavinimo, nes new age vis labiau m?gsta šved? jaunimas. 7MD 1997.

Jos atliekama muzika artima „new age« stiliui, bet platus erdvinis stipraus balso skambesys bei airišk? tradicini? dain? ir elektronini? instrument? derinys, puiki harmonija išskiria daininink? iš kit? alternatyvios muzikos atlik?j?. Veidas 1997.

Ši tendencija nes?moninga dar ir tod?l, kad toks prieglobstis laikomas laukiamu „tyrumu», kuris siejasi su daugiau ar mažiau bendru m?s? potraukiu prie „Naujojo amžiaus» (New Age), o tai yra staigi reakcija? vis spar?iau plintan?i? globalizacij?. ŠA 2003.

Nejau iš ties? egzistuoja tokia daugyb? žmoni?, kuriems?domu skaityti pseudofilosofinius New age stiliaus kliedesius,?vilktus? m?sl? išmin?iaus samprotavim? r?b?? ŠA 2005.

ES nebevienija jokia id?ja: religija atmesta, sekuliarizmas nepriimtas, Njueidžas dar netapo valstybiniu. intern. kom. 2005.

Budizmas v?l tapo madingas, ta?iau jo New Age stiliaus versija geriausiu atveju buvo paviršutiniškas Budos mokymo (arba dharmos) išd?stymas. 7MD 2005.

Dauguma nauj?j?, ypa? New Age pseudoreligij? bando pateikti save kaip organišk? ir itin šiuolaikišk? tradicini? religij? ir mokslo lydin?. bernardinai.lt inf. 2006.

Masi? auditorija, popkult?ra ir popmuzika. Juodosios popmuzikos stiliai. Soulas. Fanki. Regis. Repas. Njueidžas. intern. inf. 2006.

Wheenas pateikia daug pavyzdži? (Tony Blairas savo kabinet??sireng? tik pasikonsultav?s su feng šui specialistais ir pan.), iš kuri? seka visai nedviprasmiškos išvados: gyvename pasaulyje, kur iš vienos pus?s – fundamentalizmas, iš kitos – postmodernizmas, o tarp j? – ?vairiausio plauko obskurantizmas, tamsumas, New Age , ir net papras?iausios raganos pradeda primetin?ti visuomeninei diskusijai savo standartus. 7MD 2006.

Ta?iau tai n?ra new age muzika, ji kur kas gilesn?, paremta?vairomis pasaul?ži?romis (ne veltui tai holistin? mizika). LM 2007.

ENDICHE VIS.SAT yra Ram?no Jaro 1996 metais prad?ta muzikos koncepcija (kviestini? muzikant? grup?), grojanti gyvai ir/arba?raš? studijoje, atliekanti eksperimentin? (kaholistin?, noiso, ambientin?-industrin?, niueidžo, meditatyvin? ir t.t.) muzik?. intern. inf. 2007.

Ne?gudusiai pasaulie?io akiai krikš?ionyb? ir vadinamasis „njueidžas« atrodo nesuderinami nuo pat tada (tiesa, tada tai dar buvo ne „njueidžas«, o, tikriausiai, „oldeidžas«), kai Šv. Apaštalas Paulius burtinink? Barjėzų pavadino „velnio vaiku«. 15min.lt, intern.inf. 2013.

Tuomet persikraustome? mano viešbut? Khao Sane, kuris po truput? darosi vis mažiau bauginantis ir vis mažiau užpisa hipiai, new age puspro?iai ir nuolat girti australai. Gabija Grušait? „Stasys Šaltoka. Vieneri metai», 2018.