LT EN
prioritetas svarbia laikoma veikla
Originalo forma < priorite
Susiję žodžiai prioritetinis, prioritetizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Kult?ros ir sporto r?mimo fondo?statymo 3, 5, 6 ir 7 straipsni? papildymo?statymo projektu siekiama LR Kult?ros ir sporto r?mimo?statym? papildyti keliomis nuostatomis, kurios detalizuot? ir isamiau reglamentuot? Kult?ros ir sporto r?mimo fondui teikiam? projekt? svarstym?, ekspert? darbo apmok?jim?, be to yra papildomas kult?ros srities prioritet? s?raas. 2002-09-30, aikinamasis ratas.

BPD pateikta strategija suskirstyta? prioritetus ir?gyvendinama pagal vien? arba kelias priemones. BPD prioritetas - vienas i strategijos,?teisintos BPD, prioritet?, kuriam numatytos ES strukt?rini? fond?, bendrojo finansavimo ir kit? altini? l?os, nustatyti konkret?s tikslai ir parengtos?gyvendinimo priemon?s. in. 2003, Nr. 88-3999, LRV nutarimas.

Komisija?tvirtins sveikatos stiprinam?j? fizin? veikl? kaip vien? svarbiausi? sportin?s veiklos prioritet? ir stengsis labiau atsivelgti? ? prioritet? tam tikrose finansin?se priemon?se. 2007-07-11, EK baltoji knyga.

2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksm? programos 1 prioriteto „?kio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin? pl?tra VP2-1.1-ŠMM-03-V priemon?s „Nacionalinio atviros prieigos mokslin?s komunikacijos ir informacijos centro k?rimas projekt? finansavimo s?lyg? apraas (toliau - Apraas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareik?jai, rengdami ir teikdami Paraikas d?l projekto finansavimo. in. 2008, Nr. 103-3954,?sakymas.