LT EN
prioritetas svarbia laikoma veikla
Originalo forma < priorite
Susiję žodžiai prioritetinis, prioritetizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 3, 5, 6 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo projektu siekiama LR Kultūros ir sporto rėmimo įstatymą papildyti keliomis nuostatomis, kurios detalizuotų ir išsamiau reglamentuotų Kultūros ir sporto rėmimo fondui teikiamų projektų svarstymą, ekspertų darbo apmokėjimą, be to yra papildomas kultūros srities prioritetų sąrašas. 2002-09-30, aiškinamasis raštas.

BPD pateikta strategija suskirstyta į prioritetus ir įgyvendinama pagal vieną arba kelias priemones. BPD prioritetas - vienas iš strategijos, įteisintos BPD, prioritetų, kuriam numatytos ES struktūrinių fondų, bendrojo finansavimo ir kitų šaltinių lėšos, nustatyti konkretūs tikslai ir parengtos įgyvendinimo priemonės. Žin. 2003, Nr. 88-3999, LRV nutarimas.

Komisija įtvirtins sveikatos stiprinamąją fizinę veiklą kaip vieną svarbiausių sportinės veiklos prioritetų ir stengsis labiau atsižvelgti į šį prioritetą tam tikrose finansinėse priemonėse. 2007-07-11, EK baltoji knyga.

2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" VP2-1.1-ŠMM-03-V priemonės „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau - Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami Paraiškas dėl projekto finansavimo. Žin. 2008, Nr. 103-3954, įsakymas.