LT EN
pro forma dėl formos, t. y. tik formaliai, dėl akių
Originalo forma pro forma
Susiję žodžiai pro rata

Vartosenos pavyzdžiai

Siekdamos palengvinti jų teritorijoje pagal 5 straipsnio 3 dalį galiojančių drausminių nuostatų taikymą valstybės narės gali numatyti automatinę laikinąją registraciją arba pro forma narystę tokioje profesinėje organizacijoje ar institucijoje, jei tokia registracija ar narystė niekaip neuždelsia ir neapsunkina paslaugų teikimo ir nesudaro jokių papildomų išlaidų paslaugos teikėjui. Oficialusis leidinys L, 2005-09-30, Nr. 255-22, direktyva.

Jei gamintojas ir perdirbėjas yra tos pačios įmonės dalyviai, įmonė parengia pro forma tiekimo sutartį, kurioje yra pateikiamos visos 2 dalyje nurodytos nuostatos, išskyrus kainas. Oficialusis leidinys L, 2006-06-30, Nr. 176, reglamentas.

Kompetentinga institucija pagal šio įstatymo 5 straipsnio 5 dalį tam tikroms profesijoms ar jų grupėms gali nustatyti automatinės laikinosios registracijos arba pro forma narystės tokioje profesinėje organizacijoje ar institucijoje reikalavimus. Žin. 2008, Nr. 47-1747, įstatymas.

Įstaigos Vidaus tvarkos taisyklės - tai įprastai keliolikos lapų dokumentas, praktikoje tai būtų atliekama „pro forma", nes vienas pacientas sugebėtų perskaityti įstaigos Vidaus tvarkos taisykles tik per kelias dešimtis minučių. Komiteto išvada, 2009-06-03.