LT EN
pro rata proporcingai
Originalo forma pro rata
Susiję žodžiai pro forma

Vartosenos pavyzdžiai

Pridėtinės išlaidos, jeigu jos paremtos realiomis išlaidomis, kurios yra susijusios su ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos įgyvendinimu, ir naudojant tinkamai pagrįstą metodą yra teisingai bei sąžiningai paskirstytos veiklai pro rata principu. Žin. 2004, Nr. 19-599, įsakymas.

Pro rata principas reiškia, kad turi būti iš anksto nurodyta ir institucijos/įstaigos vadovo įsakymu patvirtinta, kokia dalis išlaidų yra būtinos projektui įgyvendinti. Žin. 2006, Nr. 74-2833, įsakymas.

Tuo atveju, kai projekto vykdytojas ir (ar) partneris prie projekto įgyvendinimo prisidėjo savo lėšomis, atimant grąžintas projekto finansavimo lėšas turi būti koreguojama (mažinama) ir pripažintų deklaruotinomis Komisijai projekto vykdytojo ir (ar) partnerio išlaidų dalis proporcingai (pro rata) atsižvelgiant į susigrąžintų projekto finansavimo lėšų dalį. Žin. 2009, Nr. 20-801, įsakymas.

Nors bendroji taisyklė yra atskaitomos proporcingos dalies taisyklė (pro rata ) nustatyta 174 ir 175 straipsniuose, siekiant geriau atsižvelgti į faktinę naudą, gali būti taikoma ir tiesioginio priskyrimo sistema. EK komunikatas, 2009-07-02.