LT EN
referencinis registruotas kaip atitinkantis tam tikrus reikalavimus; tas, kuris yra parengęs registruotinus dalykus
Originalo forma < référence

Vartosenos pavyzdžiai

Referencinė valstybė – EEE valstybė, parengianti vaistinio preparato farmacinių, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolą, kurio pagrindu kitos savitarpio pripažinimo arba decentralizuotoje procedūroje dalyvaujančios EEE valstybės priima sprendimą dėl to vaistinio preparato rinkodaros teisės suteikimo. Žin. 2006, Nr. 78-3056, įstatymas.

Referencinis
veterinarinis vaistas – veterinarinis vaistas, registruotas Europos ekonominės erdvės šalyse, į kurio dokumentaciją teikiama nuoroda generinio veterinarinio vaisto paraiškoje. Žin. 2008, Nr. 128-4912, įsakymas.

Referencinis vaistinis preparatas – vaistinis preparatas, įregistruotas bet kurioje EEE valstybėje pagal jos vidaus teisės aktus, suderintus su 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, susijusio su žmonėms skirtais vaistais, 6 straipsnio reikalavimais, taikant 8 straipsnyje numatytas nuostatas. Priėmė LRS, 2008-09-29.

[...] vaisto gamintojo deklaruota kaina yra didesnė negu 95 proc. referencinių valstybių deklaruotų kainų vidurkio. Žin. 2008, Nr. 54-2009, įsakymas.