LT EN
reglamentas ES teis?s aktas, turintis toki? pat gali? kaip nacionaliniai ?statymai
Originalo forma rglement

Vartosenos pavyzdžiai

Lietuvos Respublikos draudimo?statymas suderintas su iais Europos S?jungos teis?s aktais:
2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 d?l Europos bendrov?s statuto (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 4 tomas, p. 251).?st. pr. lyginamasis variantas, 2006-12-28.

Reik?t? patvirtinti priemones, reikalingas iam reglamentui?gyvendinti, laikantis 1999 m. birelio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatan?io Komisijos naudojimosi jai suteiktais?gyvendinimo?galiojimais tvark?. [...]?sigaliojus iam reglamentui, Komisija nedelsiant 103 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka patvirtina finansavimo reikalavimus atitinkan?i? region? s?ra?. Oficialusis leidinys L, 2006-07-31, Nr. 210, Tarybos reglamentas.

Europos kooperatin? bendrov? – pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglament? (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto įsteigtas juridinis asmuo. Žin. 2006, Nr. 141-5387, įstatymas.

Projekto vykdytojas kartu su projekto išlaidų deklaracija privalo pateikti visus dokumentus, įrodan?ius, kad darbuotojų, kuriems darbo užmokestis mokamas iš techninės paramos lėšų, visas darbo laikas yra skiriamas Europos S?jungos struktūrinių fondų finansuojamoms programoms administruoti, o atliekamos funkcijos ar jų dalis yra tiesiogiai susijusios su BPD administravimu ir/arba pasirengimu programai, kit? programavimo laikotarpį pakeisian?iai BPD, laikydamasis Reglamento Nr. 448/2004 priedo 11 taisyklės 2 dalies reikalavimų. Žin. 2006, Nr. 144-5514, ministro įsakymas.