LT EN
reglamentas ES teisės aktas, turintis tokią pat galią kaip nacionaliniai įstatymai
Originalo forma réglement

Vartosenos pavyzdžiai

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas suderintas su šiais Europos Sąjungos teisės aktais:
2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės statuto (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 4 tomas, p. 251). Įst. pr. lyginamasis variantas, 2006-12-28.

Reikėtų patvirtinti priemones, reikalingas šiam reglamentui įgyvendinti, laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką. [...] Įsigaliojus šiam reglamentui, Komisija nedelsiant 103 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka patvirtina finansavimo reikalavimus atitinkančių regionų sąrašą. Oficialusis leidinys L, 2006-07-31, Nr. 210, Tarybos reglamentas.

Europos kooperatinė bendrovė – pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto įsteigtas juridinis asmuo. Žin. 2006, Nr. 141-5387, įstatymas.

Projekto vykdytojas kartu su projekto išlaidų deklaracija privalo pateikti visus dokumentus, įrodančius, kad darbuotojų, kuriems darbo užmokestis mokamas iš techninės paramos lėšų, visas darbo laikas yra skiriamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamoms programoms administruoti, o atliekamos funkcijos ar jų dalis yra tiesiogiai susijusios su BPD administravimu ir/arba pasirengimu programai, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančiai BPD, laikydamasis Reglamento Nr. 448/2004 priedo 11 taisyklės 2 dalies reikalavimų. Žin. 2006, Nr. 144-5514, ministro įsakymas.