LT EN
renatūralizuoti grąžinti natūralią būklę
Originalo forma renaturaliser
Susiję žodžiai denatūralizacija, renatūralizacija, renatūralizavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Gamtosauginiu požiūriu tikslinga renatūralizuoti tas pelkes, kurios ypač svarbios kraštovaizdžio stabilumui išsaugoti, augalijos ir gyvūnijos genofondui išsaugoti bei biologinei įvairovei palaikyti. Žin. 1999, Nr. 47-1504, įsakymas.

Išeksploatuoti durpynai ir kitų iškasenų karjerai, skirti miškui auginti, rekultivuojami, o saugomose teritorijose – gali būti ir renatūralizuojami. Žin. 2000, Nr. 103-3266, įsakymas.

vykdyti dėl praeities ūkinės veiklos pažeistų vandens telkinių būklės gerinimo priemones (šalinti ir tvarkyti dėl taršos susidariusias dugno nuosėdas, valyti vandens telkinius, šalinti dėl eutrofikacijos atsiradusią vandens augmeniją, valyti pakrantes, renatūralizuoti sureguliuotus upelius). Žin. 2007, Nr. 69-2728, LRS nutarimas.

Bus rekultivuoti apleisti, neturintys savininkų durpynai, didžiuma jų renatūralizuojami juose atkuriamas vandens režimas, jie patvenkiami. Priėmė LRV, 2008-05-07.