LT EN
struktūra institucija, organizacija
Originalo forma structura
Atitikmenys institucija, organizacija

Vartosenos pavyzdžiai

Yra institucinės struktūros, užtikrinančios šio sektoriaus valdymą ir reguliavimą. Žin. 2000, Nr. 111-3593, LRV nutarimas.

Reglamentavimo gerinimas – tai nuolatinis procesas, kuriam įgyvendinti reikės koreguoti institucines ir administracines struktūras. EK pranešimaas, 2009-02-23.

Vienas tikslas yra įgyvendinti daug smulkių kaimo plėtros projektų, o kitas – sukurti struktūras, kurios valstybei įstojus būtų pajėgios taikyti acquis communautaire. EK ataskaita, 2009-05-20.

Reikėtų padidinti nacionalinių struktūrų skaidrumą siekiant tarpvalstybiniu mastu paremti suinteresuotąsias šalis. EK komunikatas, 2009-09-11.