LT EN
acquis ES valstybių bendrų teisių ir pareigų visuma
Originalo forma acquis
Atitikmenys teisynas

Vartosenos pavyzdžiai

PRANEŠIMAS SPAUDAI. TARPTAUTINIO VILNAIUS ORO UOSTO PRITAIKYMAS VSAT REIKMĖMS PAGAL ŠENGENO ACQUIS REIKALAVIMUS (NAUJO IŠORĖS REISŲ TERMINALO STATYBA). rekl. LR 2006.

Vadovaujantis ES teisynu (acquis ) ir patirtimi e. valdžios srityje, gyventojams sudaromos lygios galimybės su kitais ES valstybių narių gyventojais naudotis e. valdžios teikiamomis galimybėmis. Priėmė LRV, 2006-10-30.

Įgyvendinti Nacionalinį Šengeno acquis priėmimo veiksmų planą, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1194. Žin., 2006, Nr. 112-4273, LRV nutarimas.

Pažymime, kad 2007 metais nenumatoma didinti akcizų tarifų energetiniams produktams, dėl kurių Lietuva yra gavusi pereinamuosius laikotarpius minimalioms ES acquis nustatytoms normoms pasiekti. Komiteto išvada, 2006-12-06.

Vienas tikslas yra įgyvendinti daug smulkių kaimo plėtros projektų, o kitas - sukurti struktūras, kurios valstybei įstojus būtų pajėgios taikyti acquis communautaire. [...] Investicijos į ūkius ir maisto pramonę, kurie acquis standartų pritaikymo požiūriu yra svarbiausi sektoriai, sudaro 53 % naujosioms valstybėms narėms skirtų SAPARD asignavimų. Komisijos ataskaita, 2006-12-11.

Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 ir 3 dalys, 9 ir 10 straipsniai įsigalioja nuo Tarybos sprendimo, patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras, ar būtinos sąlygos dėl viso atitinkamo acquis taikymo yra įvykdytos Lietuvos Respublikoje, priėmimo. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 2006-12-14.