LT EN
optimizacija siekimas tinkamiausio, geriausio varianto
Originalo forma < optimus
Atitikmenys optimizavimas
Susiję žodžiai optimizuoti, optimizavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Energetikos srityje pagrindin?s nuostatos ir valstyb?s veiksm? kryptys [...] numatyti energetikos politikos?gyvendinimo b?dus remiantis alies energetikos sektori? tolygios raidos scenarij? detalia analize, optimizacijos skai?iavimais ir sukaupta bei susisteminta statistine informacija. in. 2002, Nr. 113-5029, LRV nutarimas.

[...] bus tobulinama diferencijuoto apmok?jimo u asmens sveikatos priei?ros paslaugas sistema, laiduosianti medicinos personalo pajam? optimizacij?. LRV ataskaita, 2003-04-07.

Tokiu b?du yra skatinama mokslo ir studij? institucij? tinklo optimizacija, kuri vykt? nepaeidiant savarankikumo princip? ir remt?si mokslo bendruomen?s iniciatyvomis. Aikinanamasis ratas, 2008-03-18.