LT EN
subsidiarumas sprendimų priėmimo principas: sprendimai turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriame jie yra veiksmingiausi (Interleksis)
Originalo forma < Subsidiarität

Vartosenos pavyzdžiai

Kadangi šios direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi dėl siūlomų veiksmų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Bendrija gali patvirtinti priemones. Oficialusis leidinys L, 2006-12-30, Nr. 403, direktyva.

Subsidiarumo ir proporcingumo principai reikalauja, kad Bendrija turėtų kiekvienu atveju pagrįsti, kodėl su baudžiamąja teise susijusių priemonių būtina imtis Bendrijos mastu. Komiteto išvada, 2006-10-30.

Valstybinio reguliavimo mažinimo principai yra šie: [...]
Įstatymo viršenybė, objektyvumas, proporcingumas, nepiktnaudžiavimas valdžia, tarnybinis bendradarbiavimas, subsidiarumas ir efektyvumas. Žin. 2006, Nr. 144-5477, LRV nutarimas.