LT EN
komercinimas pritaikymas veiklai, iš kurios siekiama pelno
Originalo forma < commercium
Susiję žodžiai komercializacija, komercinti

Vartosenos pavyzdžiai

Susitariančiosios Šalys patvirtina savo norą glaudžiau bendradarbiauti globojant, saugant ir tvarkant aplinką, dėmesį sutelkiant į vandenį, dirvožemio ir oro taršą, eroziją, dykumų susidarymą, miškų naikinimą, besaikį gamtos išteklių naudojimą, miestų santalką ir sėkmingą laukinės bei vandenų floros ir faunos apsaugą, ginant juos nuo neprotingo naudojimo ir komercinimo, ypač kai su tuo susiję saugomos rūšys. 1998-02-22, susitarimas.

[...] aptarta numatoma slėnio dalyvių organizacinė integracija, bendri moksliniai tyrimai, bendradarbiavimas studijų srityje, mokslo ir studijų ryšių stiprinimas, mokslo ir studijų plėtra šalies ūkio proveržio kryptyse, mokslo rezultatų komercinimas, privačių slėnio plėtros partnerių indėlis ir įsipareigojimai, užsienio investicijų pritraukimo galimybės, finansinių ir kitų interesų suderinimas. Žin. 2007, Nr. 40-1489, LRV nutarimas.

Gerinant jos veiksmingumą ir vykdymą užtikrinama investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą grąža, skatinami moksliniai tyrimai ir plėtra, finansinės investicijos ir inovacijų komercinimas. 2007-12-11, EK komunikatas.

[...] sudaryti sąlygas jūrinio verslo įmonėms bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis, taip pat mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo pagrindu formuotis imlaus žinioms verslo įmonių pradmenims, didinti jūrinio verslo galimybes konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Žin. 2008, Nr. 92-3663, LRV nutarimas.