LT EN
projektas vienkartinis darbas, turintis tikslą, išreikštą kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, ir laikiną organizacinę struktūrą
Originalo forma project
Susiję žodžiai projektinis

Vartosenos pavyzdžiai

Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus. Priėmė LRS, 2004-07-15.

Projektų atrankinių patikrinimų atlikimo eilės tvarka ir tikrinama procentinė dalis nustatoma atsižvelgiant į visus rizikos veiksnius, kurie gali turėti įtakos sėkmingam projektų užbaigimui Žin. 2006, Nr. 3-65.

Projekto konkursas gali būti vykdomas, kai yra perkamos teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo ar panašaus pobūdžio paslaugos. Žin. 2006, Nr. 4-102, įstatymas.

Galimybė teikti paraišką kartu keliems partneriams vykdyti vieną projektą neužkerta kelio kiekvienam partneriui pateikti savarankiškų paraiškų įgyvendinti kitus projektus. Žin. 2007, Nr. 116-4749, įsakymas.

Pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti kitose investicinėse programos priemonėse. Žin. 2007, Nr. 117-4809, įsakymas.

Biuras teikia institucijoms patarimus ir paramą, susijusią su [...] bet kokio pavidalo leidinių leidybos projektų rengimu, leidybos projektų maketavimu ir dizaino kūrimu. EK sprendimo projektas, 2008-06-29.

Valstybėse narėse vykdoma daugybė projektų, kuriais gerinamas teisės subjektų informavimas. EK komunikatas, 2008-05-30.

2007 m. rezultatais grindžiamų sutarčių darbo grupė pradėjo bandomąjį projektą trijose Europos mokyklose. EK komunikatas, 2008-06-24.