LT EN
projektas vienkartinis darbas, turintis tiksl?, ireikt? kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, ir laikin? organizacin? strukt?r?
Originalo forma project
Susiję žodžiai projektinis

Vartosenos pavyzdžiai

Investicij? projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus,?vertinantis investicij? gr?? (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto?gyvendinimui reikalingas l?as bei finansavimo altinius ir terminus. Pri?m? LRS, 2004-07-15.

Projekt? atrankini? patikrinim? atlikimo eil?s tvarka ir tikrinama procentin? dalis nustatoma atsivelgiant? visus rizikos veiksnius, kurie gali tur?ti?takos s?kmingam projekt? ubaigimui in. 2006, Nr. 3-65.

Projekto konkursas gali b?ti vykdomas, kai yra perkamos teritorij? planavimo, architekt?ros, ininerijos, duomen? apdorojimo ar panaaus pob?dio paslaugos. in. 2006, Nr. 4-102,?statymas.

Galimyb? teikti paraik? kartu keliems partneriams vykdyti vien? projekt? neukerta kelio kiekvienam partneriui pateikti savarankik? paraik??gyvendinti kitus projektus. in. 2007, Nr. 116-4749,?sakymas.

Pareik?jas, paramos gav?jas projekto ?gyvendinimo laikotarpiu tuo pa?iu metu negali dalyvauti kitose investicin?se programos priemon?se. in. 2007, Nr. 117-4809,?sakymas.

Biuras teikia institucijoms patarimus ir param?, susijusi? su [...] bet kokio pavidalo leidini? leidybos projekt? rengimu, leidybos projekt? maketavimu ir dizaino k?rimu. EK sprendimo projektas, 2008-06-29.

Valstyb?se nar?se vykdoma daugyb? projekt?, kuriais gerinamas teis?s subjekt? informavimas. EK komunikatas, 2008-05-30.

2007 m. rezultatais grindiam? sutar?i? darbo grup? prad?jo bandom?j? projekt? trijose Europos mokyklose. EK komunikatas, 2008-06-24.