LT EN
autorizavimas administracinis veiksmas, kuriuo kompetentinga institucija suteikia teis? tiekti ? rink? prek?
Originalo forma autoriser
Atitikmenys autorizacija
Susiję žodžiai autorizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

em?s?kio ir maisto produkt? rinkos reguliavimo agent?ra vykdys intervencini? rinkos reguliavimo priemoni? ir eksporto subsidij? administravimo ir mok?jimo paramos gav?jams autorizavimo funkcijas. in. 2001, Nr. 6-165, LRV nutarimas.

Autorizavimas – administracinis veiksmas, kuriuo valstyb?s nar?s kompetentinga institucija, gavusi i pareik?jo paraik?, suteikia teis? savo teritorijoje arba jos dalyje pateikti? rink? biocidin? produkt?. [...] Valstyb?s nar?s, pareik?jo praymu arba savo iniciatyva, prireikus nustato recept?r? ir pranea j? pareik?jui kartu su konkretaus biocidinio produkto autorizavimo liudijimu.
Sprendimas d?l kiekvienos paraikos d?l autorizavimo priimamas be reikalo neatid?liojant. Nepaisant io straipsnio 2 ir 3 dalies nuostat?, jei valstyb? nar? mano, kad kitos valstyb?s nar?s autorizuotas biocidas negali atitikti 5 straipsnio 1 dalyje nurodyt? s?lyg? ir tod?l si?lo atsisakyti j? autorizuoti ar registruoti arba apriboti autorizavim? tam tikromis s?lygomis, apie tai ji pranea Komisijai. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, direktyva 98/8/EB.

D?l to turi b?ti parengtos nuostatos, skirtos?diegti autorizavimo proced?r?. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, direktyva 1999/85/EB.

Lietuvos Respublikos Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus?sakymas „D?l veterinarin?s paskirties biocid? autorizavimo Žin. 2008, Nr. 120-4580,?sakymas.