LT EN
autorizavimas administracinis veiksmas, kuriuo kompetentinga institucija suteikia teisę tiekti į rinką prekę
Originalo forma autoriser
Atitikmenys autorizacija
Susiję žodžiai autorizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra vykdys intervencinių rinkos reguliavimo priemonių ir eksporto subsidijų administravimo ir mokėjimo paramos gavėjams autorizavimo funkcijas. Žin. 2001, Nr. 6-165, LRV nutarimas.

Autorizavimas – administracinis veiksmas, kuriuo valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi iš pareiškėjo paraišką, suteikia teisę savo teritorijoje arba jos dalyje pateikti į rinką biocidinį produktą. [...] Valstybės narės, pareiškėjo prašymu arba savo iniciatyva, prireikus nustato receptūrą ir praneša ją pareiškėjui kartu su konkretaus biocidinio produkto autorizavimo liudijimu.
Sprendimas dėl kiekvienos paraiškos dėl autorizavimo priimamas be reikalo neatidėliojant. Nepaisant šio straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatų, jei valstybė narė mano, kad kitos valstybės narės autorizuotas biocidas negali atitikti 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų ir todėl siūlo atsisakyti jį autorizuoti ar registruoti arba apriboti autorizavimą tam tikromis sąlygomis, apie tai ji praneša Komisijai. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, direktyva 98/8/EB.

Dėl to turi būti parengtos nuostatos, skirtos įdiegti autorizavimo procedūrą. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, direktyva 1999/85/EB.

Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl veterinarinės paskirties biocidų autorizavimo " Žin. 2008, Nr. 120-4580, įsakymas.