LT EN
legitimumas asmens, organizacijos galių (pagrįstai veikti) pripažintinumas, pasitikėjimo klausimas (Vikipedija)
Originalo forma legitimus

Vartosenos pavyzdžiai

ES legitimumas pasireiškia per tiesiogiai visų Sąjungos piliečių renkamą Europos Parlamentą (EP), ir per nacionalinių parlamentų skiriamas vyriausybes, kurios priima sprendimus Taryboje. Apskritai visuotinai pripažįstama. kad EP ir nacionalinių parlamentų vaidmens didinimas yra esminė sąlyga siekiant mažinti ES „demokratijos deficitą" ir sustiprinant legitimumą ir viešumą ES sprendimų priėmimo sistemoje. Seimo rezoliucijos projekto priedas, 2002-07-03.

Konstitucijoje atsispindi visuomenės sutartis – visų Lietuvos Respublikos piliečių demokratiškai prisiimtas įsipareigojimas jų dabartinei ir būsimosioms kartoms gyventi pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti, idant būtų užtikrintas valdžios legitimumas, jos sprendimų teisėtumas, žmogaus teisės ir laisvės, idant visuomenėje būtų santarvė. Žin. 2004, Nr. 85-3094, Konstitucinio Teismo nutarimas.

Čia reikėtų priminti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastabose byloje C-440/05 taip pat buvo laikomasi pozicijos, kad vienbalsiškumas, nustatant ir apibrėžiant nusikalstamas veikas ir sankcijas, yra Bendrijos/Sąjungos politikos dėl baudžiamosios teisės legitimumo pagrindas. Komiteto išvada, 2006-09-13.

Tai patvirtina ne tik nusistovėjusios tradicijos ir praktika, bet, visų svarbiausia, baudžiamosios teisės legitimumo principas. Komiteto išvada, 2006-10-30.

Kartu atkreiptinas dėmesys, kad išdėstant Konstitucijos 12 straipsnio antrosios dalies formuluotę, juridiškai yra svarbu, kad dvigubos pilietybės legitimumas pasireiškia tuo, kad valstybė pripažįsta savo piliečiui teisę kartu (arba vienu metu) būti ir kitos valstybės piliečiu. Komiteto išvada, 2007-09-13.