LT EN
kreditas studijų dalyko apimties matavimo vienetas
Originalo forma credit
Susiję žodžiai mikrokreditas, kreditinis

Vartosenos pavyzdžiai

Aspirantūros studijas sudaro ne mažiau kaip 3 dalykai, kurių kiekvieno apimtis – ne mažiau kaip 2 kreditai. Žin., 2003, Nr. 2-40, LRV nutarimas.
Profesinės veiklos praktikoms skiriama ne mažiau kaip 10 kreditų universitetinių ir 20 kreditų neuniversitetinių studijų programose. Žin. 2008, Nr. 92-3665, įsakymas.

Studijų kreditas – studijų dalyko apimties matavimo vienetas, grindžiamas studijų rezultatais ir studento darbo laiko apimtimi, reikalingais dalykui įsisavinti. 1600 valandų studento darbo laiko apimtis atitinka 60 kreditų. [...] Studijų nuolatine forma vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai. 2008-03-18, įstatymo projektas.