LT EN
akredituoti suteikti teisę teikti paslaugas, periodiškai patvirtinti veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams
Originalo forma accréditer
Susiję žodžiai akreditacija, akreditavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Pavesti:
5.1. Žemės ūkio ministerijai:
5.1.1. organizuoti Nacionalinės mokėjimo agentūros akreditavimą ir nustačius, kad ji atitinka akreditavimo kriterijus, iki 2006 m. spalio 15 d. akredituoti šią agentūrą, pranešti apie tai Europos Komisijai ir nuolat kontroliuoti, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra, atlikdama EŽŪGF mokėjimo agentūros funkcijas, atitiktų akreditavimo kriterijus. Žin. 2006, Nr. 110-4171, LRV nutarimas.

Centro veiklos uždaviniai:
10.2. akredituoti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklą vykdančias institucijas ir jų vykdomas mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas, teikti joms metodinę pagalbą. Žin. 2006, Nr. 22-718, ministro įsakymas.

Norint, kad laboratorijos atitiktų bandymų laboratorijų ar kontrolės įstaigų reikalavimus, reikia perdaryti laboratorijų kokybės vadovus, patikros procedūras, įvertinti technines galimybes ir, pagaliau, jas perakredituoti. Komiteto išvada, 2006-06-06.

Valstybės narės numato, jog tam, kad vairavimo egzaminuotojai išlaikytų įgaliojimus, nepaisant kategorijų, kurioms jie yra akredituoti, jie turi lankyti:
- būtinus reguliarius periodinius mokymo kursus, iš viso keturias dienas per dvejų metų laikotarpį, kad:
- išlaikytų ir atnaujintų būtinas žinias ir egzaminavimo įgūdžius;
- įgytų naujos kompetencijos, kuri yra būtina vykdant jų profesinę veiklą. Oficialusis leidinys L, 2006-12-30, Nr. 403, direktyva 2006/126.