LT EN
eroduoti sukelti eroziją; pasiduoti erozijai (Interleksis)
Originalo forma erodere

Vartosenos pavyzdžiai

Apie 6 % žemės ūkio naudmenų dirvožemių yra eroduoti. Programos projektas, 1999-05-17.

Neproduktyvią žemę apsodinus mišku, padidinus daugiametės žolinės augmenijos plotus, veisiant lauko apsauginius želdinius, bus galima sumažinti eroduojamų žemių plotus. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

[...] negali būti apsodinami eroduojantys vandens telkinių krantai. Žin. 2006, Nr. 44-1606, LRV nutarimas.

Šiam tikslui pasiekti būtina pakelti vandens lygį, kuris užtikrintų laivybai reikiamus gylius, paslėptų eroduojančius krantus. Aiškinamasis raštas, 2006-09-05.

Dirvožemio derlingumo indeksai a - labai nederlingi; b - nederlingi; c - derlingi; d - labai derlingi; e - eroduoti (nuardyti). Priėmė LRV, 2008-10-01.