LT EN
eroduoti sukelti erozij?; pasiduoti erozijai (Interleksis)
Originalo forma erodere

Vartosenos pavyzdžiai

Apie 6 % em?s?kio naudmen? dirvoemi? yra eroduoti. Programos projektas, 1999-05-17.

Neproduktyvi? em? apsodinus miku, padidinus daugiamet?s olin?s augmenijos plotus, veisiant lauko apsauginius eldinius, bus galima sumainti eroduojam? emi? plotus. in. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

[...] negali b?ti apsodinami eroduojantys vandens telkini? krantai. in. 2006, Nr. 44-1606, LRV nutarimas.

iam tikslui pasiekti b?tina pakelti vandens lyg?, kuris utikrint? laivybai reikiamus gylius, pasl?pt? eroduojan?ius krantus. Aikinamasis ratas, 2006-09-05.

Dirvoemio derlingumo indeksai a - labai nederlingi; b - nederlingi; c - derlingi; d - labai derlingi; e - eroduoti (nuardyti). Pri?m? LRV, 2008-10-01.