LT EN
mechatronika mokslo ir technikos šaka, jungianti elektrotechnikos, mechanines sistemas ir kompiuteriją
Originalo forma mēchanē + (ēlek)tron
Susiję žodžiai mechatroninis

Vartosenos pavyzdžiai

Sukurti Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centrą plėtoti Lietuvos kompetenciją mechatronikos srityje. Žin. 2004, Nr. 118-4404, įsakymas.

Patvirtino Aukštųjų technologijų plėtros programą, kurios tikslas – plėtoti 5 aukštųjų technologijų gamybos šakas: biotechnologijas; mechatroniką; lazerių technologijas; informacines technologijas; nanotechnologijas ir elektroniką. Žin. 2004, Nr. 164-5991, LRV nutarimas.

Specifinės žinios, įgyjamos per elektros inžinerijos krypties studijas, – pagilintos matematikos, elektronikos, informatikos žinios ir mechatronikos pagrindai. Žin. 2005, Nr. 59-2079, įsakymas.

Mechatronikai Lietuvoje galima priskirti iki 20 procentų visos apdirbamosios ir gavybos pramonės, visų pirma didžiumą mašinų, prietaisų, elektros ir elektronikos pramonės. Be to, mechatronikai priskirtina nemaža dalis paslaugų pramonės šakų – ryšių, medicinos ir kitų - gaminių. Beveik visose Lietuvos pramonės šakose yra tarptautiniu mastu konkurencingų įmonių, gaminančių aukštosiomis technologijomis grįstus produktus, priskirtinus mechatronikai. Žin. 2006, Nr. 114-4356, LRV nutarimas.

Žinių bendruomenės specializuosis transdisciplininėse srityse, pavyzdžiui, mechatronikos ar bioinformatikos srityse. EK komunikatas, 2006-02-22.

Kaune bus plėtojamas Santakos slėnis, kurio pagrindinės proveržio kryptys bus darnioji chemija ir farmacija, mechatronika ir susijusios elektroninės technologijos, biomedicininė inžinerija, ateities energetika, informacinės ir komunikacinės technologijos. Žin. 2008, Nr. 39-1432, LRV nutarimas.