LT EN
horizontalus to paties lygmens (Interleksis)
Originalo forma horizōn
Susiję žodžiai horizontalumas, horizontalumas

Vartosenos pavyzdžiai

Horizontalusis vertinimas, paremtas visais SAPARD programose nurodytais rodikliais, bus atliktas remiantis 8 naujųjų valstybių narių programų ex post vertinimu. Komisijos ataskaita COM/2006/780.

Konkrečios valstybės narės iniciatyva ESF finansuojamose veiksmų programose konvergencijos ir regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslams taip pat galima numatyti horizontalų požiūrį ar išskirtinę prioritetinę kryptį tarpregioninio bendradarbiavimo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiksmams, įtraukiantiems bent vienos kitos valstybės narės nacionalinės, regionų ar vietos valdžios institucijas. Oficialusis leidinys L, 2006-07-31, Nr. 210, Tarybos reglamentas.

Racionalaus valstybės institucijų kompetencijų atskyrimo - netinkamas vertikalus ir horizontalus funkcijų tarp valstybės ir savivaldybės institucijų pasidalinimas sudaro prielaidas įgyvendinti siaurus institucinius ar net asmeninius interesus, skatina funkcijų dubliavimą, neaiškumą, kas dėl ko atsakingas ir kam atskaitingas, komunikacijos tarp valstybės institucijų problemas. Komiteto išvada, 2006-01-06.

5a tikslas (horizontalusis tikslas) buvo skirtas paspartinti žemės ūkio struktūrinius pokyčius įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP). [...] BPD strategijoje yra kelios nuolat pasikartojančios sritys (arba horizontaliosios prioritetinės kryptys), kurios bus plėtojamos visomis 4 prioritetinėmis kryptimis. LRV, 2006-08-01.

Tačiau horizontalusis bendradarbiavimas tarp šių centrinių ryšių įstaigų bei ryšių tarnybų ir institucijų, atsakingų už Reglamento (EB) Nr. 515/97 taikymą, neįmanomas dėl organizacinių priežasčių arba dėl kiekvienoje valstybėje narėje esančios skirtingos materialinės ar operatyvinės kompetencijos, taip pat dėl priežasčių, susijusių su ryšių tinklu ir budinčių pareigūnų nebuvimu (naktimis ir savaitgaliais nedirbama). EK aiškinamasis memorandumas, 2006-12-22.