LT EN
horizontalus to paties lygmens (Interleksis)
Originalo forma horiz?n
Susiję žodžiai horizontalumas, horizontalumas

Vartosenos pavyzdžiai

Horizontalusis vertinimas, paremtas visais SAPARD programose nurodytais rodikliais, bus atliktas remiantis 8 nauj?j? valstybi? nari? program? ex post vertinimu. Komisijos ataskaita COM/2006/780.

Konkre?ios valstyb?s nar?s iniciatyva ESF finansuojamose veiksm? programose konvergencijos ir regioninio konkurencingumo ir uimtumo tikslams taip pat galima numatyti horizontal? poi?r? ar iskirtin? prioritetin? krypt? tarpregioninio bendradarbiavimo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiksmams,?traukiantiems bent vienos kitos valstyb?s nar?s nacionalin?s, region? ar vietos valdios institucijas. Oficialusis leidinys L, 2006-07-31, Nr. 210, Tarybos reglamentas.

Racionalaus valstyb?s institucij? kompetencij? atskyrimo - netinkamas vertikalus ir horizontalus funkcij? tarp valstyb?s ir savivaldyb?s institucij? pasidalinimas sudaro prielaidas?gyvendinti siaurus institucinius ar net asmeninius interesus, skatina funkcij? dubliavim?, neaikum?, kas d?l ko atsakingas ir kam atskaitingas, komunikacijos tarp valstyb?s institucij? problemas. Komiteto ivada, 2006-01-06.

5a tikslas (horizontalusis tikslas) buvo skirtas paspartinti em?s?kio strukt?rinius poky?ius?gyvendinant bendr?j? em?s?kio politik? (B?P). [...] BPD strategijoje yra kelios nuolat pasikartojan?ios sritys (arba horizontaliosios prioritetin?s kryptys), kurios bus pl?tojamos visomis 4 prioritetin?mis kryptimis. LRV, 2006-08-01.

Ta?iau horizontalusis bendradarbiavimas tarp i? centrini? ryi??staig? bei ryi? tarnyb? ir institucij?, atsaking? u Reglamento (EB) Nr. 515/97 taikym?, ne?manomas d?l organizacini? prieas?i? arba d?l kiekvienoje valstyb?je nar?je esan?ios skirtingos materialin?s ar operatyvin?s kompetencijos, taip pat d?l prieas?i?, susijusi? su ryi? tinklu ir budin?i? pareig?n? nebuvimu (naktimis ir savaitgaliais nedirbama). EK aikinamasis memorandumas, 2006-12-22.