LT EN
inovacinis susijęs su naujovėmis, paprastai technologijų
Originalo forma innovatio
Susiję žodžiai inovacija, inovatyvumas, inovatyvus

Vartosenos pavyzdžiai

Skaitmeninė mokslo vystymo technologinė tendencija vystosi į paskirstyto skaičiavimo (padalintos atminties) integruotų tinklų, "metakompiuterių" sukūrimą, t.y.: į globalaus tinklo sistemų (WWG) koncepcijos realizavimą, kuris dar labiau paspartins mokslo plėtrą ir jo inovacines galimybes. 2001-11-26, strategija.

Skatinant inovacijų plėtrą versle, 2004 m. buvo finansuojami parengti inovaciniai projektai. 2005-03-23, Komiteto išvada.
Inovacijų skatinimo paslaugos - informacijos, patarimų, konsultacijų, mokymų, metodinės ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims aktualiais inovacijų plėtros klausimais (pvz.: inovacijų svarba ir galimybės verslui, inovacinio verslo planavimas, inovacijų rinkodara, inovacijų vadyba, inovacinių projektų rengimas, inovacijų finansavimas, technologinė partnerystė, inovacinis ir technologinis auditas, technologijų perdavimas ir perėmimas, mokslo rezultatų komercializavimas, intelektinės nuosavybės apsauga ir pan.). Žin. 2005, Nr. 49-1635.
Augantis sveikatos sektorius, kuriame sukuriama ir naudojama daug inovacinių technologijų, yra regioninės politikos bei socialinės ir ekonominės sanglaudos ramstis. EK baltoji knyga, 2007-10-23.

Siekiant skatinti konkurencingumą ir įgyvendinti Lisabonos partnerystės augimui ir užimtumui tikslus, itin konkurencingoje pasaulio ekonomikoje labai svarbu, kad inovacinės mažosios ir vidutinės įmonės (toliau - MVĮ) turėtų geresnes finansavimo galimybes. EK komunikatas, 2007-12-21.

Siekdama efektyviai panaudoti lėšas ir didinti šalies mokslo ir inovacinį potencialą, Švietimo ir mokslo ministerija parengė keturias ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotinas programas. Žin. 2008, Nr. 39-1432, LRV nutarimas.