LT EN
biometrija asmens identifikavimas pagal jo biologinius duomenis
Originalo forma < bio + metri?
Susiję žodžiai biometrika, biometrikas, biometrinis

Vartosenos pavyzdžiai

Tod?l Vyriausyb? tvirtina nauj? diplomatinio paso pavyzd?, kad jis atitikt? 2004 m. gruodio 13 d. ES Tarybos reglamente Nr. 2252/2004 ir Tarptautin?s civilin?s aviacijos organizacijos (ICAO) id?stytus biometrijos ir saugumo reikalavimus. Aikinamasis ratas, 2005-02-02.

Vis? pirma biometrijos duomen? naudojimas suteikt? galimyb? rinkti ir laikyti informacij? apie tre?i?j? ali? pilie?i??vaiavim?? engeno erdv? ir ivaiavim? i jos. EK komunikatas, 2006-06-28.

Paso idavimo, keitimo, paskelbimo negaliojan?iu ir naikinimo tvarka suderinta su 2004 m. gruodio 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2252/2004 d?l valstybi? nari? iduodam? pas? ir kelion?s dokument? apsaugini? savybi? ir biometrijos standart?. in. 2007, Nr. 38-1418, LRV nutarimas.

Europos S?jungai reikia geriau panaudoti nauj?sias technologijas steb?senai ir aptikimui, taip pat utikrinant esam? sistem? visik? s?veikum?, kuriant naujas priemones ir pasinaudojant visomis biometrijos teikiamomis galimyb?mis. EK komunikatas, 2007-12-05.