LT EN
biometrija asmens identifikavimas pagal jo biologinius duomenis
Originalo forma < bio + metriā
Susiję žodžiai biometrika, biometrikas, biometrinis

Vartosenos pavyzdžiai

Todėl Vyriausybė tvirtina naują diplomatinio paso pavyzdį, kad jis atitiktų 2004 m. gruodžio 13 d. ES Tarybos reglamente Nr. 2252/2004 ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) išdėstytus biometrijos ir saugumo reikalavimus. Aiškinamasis raštas, 2005-02-02.

Visų pirma biometrijos duomenų naudojimas suteiktų galimybę rinkti ir laikyti informaciją apie trečiųjų šalių piliečių įvažiavimą į Šengeno erdvę ir išvažiavimą iš jos. EK komunikatas, 2006-06-28.

Paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarka suderinta su 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrijos standartų. Žin. 2007, Nr. 38-1418, LRV nutarimas.

Europos Sąjungai reikia geriau panaudoti naująsias technologijas stebėsenai ir aptikimui, taip pat užtikrinant esamų sistemų visišką sąveikumą, kuriant naujas priemones ir pasinaudojant visomis biometrijos teikiamomis galimybėmis. EK komunikatas, 2007-12-05.