LT EN
andragogika pedagogikos sritis, tirianti suaugusių žmonių lavinimo ir lavinimosi problemas; suaugusių žmonių pedagogika (Interleksis)
Originalo forma anēr, andros; paidagōgikē
Susiję žodžiai andragogas, andragoginis, andragoginis

Vartosenos pavyzdžiai

Įmonės, organizacijos darbuotojai, neturintys pedagogo kvalifikacijos, privalo išklausyti andragogikos pagrindų neformalaus mokymo programą. Žin. 2002, Nr. 114-5112, įsakymas.

Didėja andragogikos bei pedagogikos kursų poreikis. Žin. 2008, Nr. 89-3560, įsakymas.

A k r e d i t u o j u be sąlygų iki kito išorinio vertinimo šias aukštojo mokslo studijų programas:
1.1. Andragogika (valstybinis kodas – 61207S139), Klaipėdos universitetas. Žin. 2008, Nr. 116-4435, įsakymas.

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimą mokytojams, atliekantiems klasių vadovo funkcijas, – suteikti andragogikos žinių, būtinų darbui su tėvais. Žin. 2008, Nr. 140-5558, LRV nutarimas.