LT EN
fliuksas 7-ame XX a. de. susik?r?s meninink?, k?r?j? jud?jimas, kuriam b?dinga eksperimentai ir ?vairi? meno technik? bei disciplin? siejimas
Originalo forma fluxus
Kitos formos fliuksus, fluksus, fluxas, fluxus,
Susiję žodžiai fliuksistas, fliuksavimas, fliuksinis, fliuksikas, fliuksuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Bendra Fluksus kryptis – b?ti ten, kur kyla?domios problemos. Nebelieka dirbtinai skirian?ios ribos tarp meno ir gyvenimo. Menininkas kuria abu ikart. Sunku rasti ribas taip pat ir tarp meno form?. Dauguma Fluksus darb? yra?k?nyti laike. (muzikin?s kompozicijos t?siasi dienas ir savaites, performensai, atliekami dalimis, trunka deimtme?iais, meno darbai auga ir vystosi vir normalios trukm?s period?.) intern. inf. 2006.

Fluksus gyvas! [str. antrat? - L. V.] 7 MD 2007.

Na ir pagal koki? prasm? Lietuvi? kalbos odyne Fluxus tampa menu? Bandoma dabar prastumti toki? meno samprat? tipo kaip „saviraišk? ar panašiai. Tai labai prašom, tada Beavis su Buttheadu yra puik?s menininkai. intern. kom. 2008.

Keramikai gaivina vieno inomiausi? pasaulyje lietuvi? meninink?, fliuksus srov?s pradininko Jono Ma?i?no id?jas. I Kauno savo k?rybines dirbtuves jie trumpam perk?l?? Klaip?d?. intern. inf. 2008.

Jurgis Ma?i?nas net didiausio fliuksinio priepuolio suimtas neb?t??steng?s nujausti tapsi?s politinio verslo emblema ir priedanga. Deja, gyvenimas kre?ia iurpesnius fliuksus, nei menininkai?stengia pakelti ar suvokti. [...] Nenusiminkime, esama b?d?, kaip pasitelkus „dokumentus melžti valstyb?s pinigus ir be joki? usienio turist? ar s?moning? meno naivuoli?. balsas.lt. inf. 2008.

Bet jei, tarkime, vienas gangsteris nedaro fluxo, o kitas panaaus gangsterizmo lygio gangsteris daro flux?, tai pirmasis bent nusipelno pagarbos kaip tik u tai, kad maiau kvailioja ir nedaro fluxo:) intern. inf. 2008.

Pad?t? galutinai supainioja brangusis VEKS tinklalapis, kuriame skelbiama, kad „Gyv?n?, d?l kurio dar tik vyksta konkursas, jau vykdo tasai neono meistras i Didiosios Britanijos. Itisa?statym? nepaisymo instaliacija, „fliuksas. alfa.lt. intern. inf. 2008.