LT EN
inovatyvumas naujumas
Originalo forma innovatio
Susiję žodžiai inovacija, inovacinis, inovatyvus

Vartosenos pavyzdžiai

Pildydami 5.2 punktą „Pasirinktos techninio sprendimo alternatyvos efektyvumas (kokybine ir kiekybine išraiška) bei inovatyvumas " aprašykite pasirinktos techninio sprendimo alternatyvos efektyvumą, pateikite jo kokybinę ir kiekybinę išraišką bei aprašykite pasirinktos alternatyvos inovatyvumą. Žin. 2005, Nr. 97-3684.

Moksliniuose tyrimuose nyksta tradicinių disciplinų ribos, tyrimų vertės matu tampa ne tik jų pripažinimas akademinėje bendruomenėje, bet ir pritaikymo inovatyvumas bei efektyvumas. Aiškinamasis raštas, 2006-10-03.

Inovatyvumo kriterijai, jų aprašymas ir nustatymo būdai pateikiami 1-4 prieduose. [...] Inovatyvumą įrodančius dokumentus, nurodytus priedų skiltyse „Informacijos šaltiniai", pareiškėjai pateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA) kartu su paraiška arba su paskutiniu mokėjimo prašymu. Žin. 2007, Nr. 110-4528, įsakymas.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau vadinama - MTEP) darbai orientuojami į šalies ūkio plėtros poreikius, siekiama, kad jie prisidėtų prie jo konkurencingumo ir inovatyvumo stiprinimo. Žin. 2007, Nr. 38-1418, LRV nutarimas.

[...] turinį sudaro [...] projekto originalumas ir inovatyvumas (naujumas). Žin. 2007, Nr. 122-5030, įsakymas.