LT EN
holdingas akcinė bendrovė, superkanti kt. bendrovių akcijų kontrolinius paketus, kad galėtų jas valdyti ir kontroliuoti (Interleksis)
Originalo forma holding
Atitikmenys kontroliuojančioji bendrovė

Vartosenos pavyzdžiai

Valstybės narės gali nuspręsti įsteigti holdingo fondą sudarydamos viešąsias sutartis pagal viešųjų pirkimų įstatymus, įskaitant nacionalinėje teisėje nustatytas leidžiančias nukrypti nuostatas, suderinamas su Bendrijos teise. OL L, 2006-07-31, Nr. 210, tarybos reglamentas.

Draudimo kontroliuojančioji (holdingo) įmonė - patronuojanti įmonė, kurios bent viena iš dukterinių įmonių yra draudimo ar perdraudimo įmonė, kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo ar perdraudimo įmonė ar užsienio valstybės draudimo ar perdraudimo įmonė ir kurios pagrindinis veiklos tikslas - dalyvauti dukterinių įmonių, kurios išimtinai ar daugiausia yra draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonės, perdraudimo įmonės ar užsienio valstybių draudimo ar perdraudimo įmonės, valdyme, ir kuri nėra mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė. Žin. 2007, Nr. 125-5092, įstatymas.

Ši įmonė taip pat gali atlikti holdingo bendrovių funkcijas ir veiksmus dėl finansų sektoriaus veiklos. 2007-10-13, direktyva.

Kai bendrovė, kuri yra Susitariančiosios Valstybės rezidentė, gauna pelno arba pajamų iš kitos Susitariančiosios Valstybės, ta kita Valstybė negali apmokestinti bendrovės mokamų dividendų jokiu mokesčiu, išskyrus atvejus, kai tokie dividendai yra mokami tos kitos Valstybės rezidentui arba kai holdingas, už kurį yra mokami dividendai, yra efektyviai susijęs su toje kitoje Valstybėje esančia nuolatine buveine arba nuolatine baze. Žin. 2008, Nr. 69-2623, sutartis.

Naujai steigiama holdingo bendrovė pradiniame etape neturėtų personalo, finansinių išteklių ir potencialo bei kredito reitingų, kurie gali būti būtini numatytiems projektams įgyvendinti. Teisės departamento išvada, 2008-01-09.