LT EN
audituoti atlikti auditą
Originalo forma < auditus
Susiję žodžiai auditas, auditinis, auditorius, auditavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Valstybės kontrolė turi teisę audituoti savivaldybių biudžetų vykdymą. Žin. 2001, Nr. 112-4070, įstatymas.

Remdamasi profesiniu požiūriu audito institucija nusprendžia, būtina papildomai audituoti dar keletą veiksmų. [...] Kas 12 mėnesių audituotinas veiksmas yra atrenkamas iš tų veiksmų, kurių išlaidos buvo deklaruotos Komisijai pagal veiksmų programą. OL L, 2007-02-15, Nr. 45, reglamento pakeitimas.

Todėl daromas neigiamas poveikis atitikties lygiui, auditų ir audituojamų sričių skaičiui, taip pat kyla pavojus, kad dėl patikrinimų retumo auditorių patirtis nepakankama. EK ataskaita, 2007-09-20.

Jei paramos gavėjas ar pareiškėjas nesudaro sąlygų ar neleidžia asmenims, turintiems teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas projektas, apžiūrėti vietoje ir (ar) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir (ar) kaip vykdoma veikla po paramos skyrimo ir (ar) projekto pabaigos, tai laikoma EŽF paramos gavimo ir naudojimo sąlygų pažeidimu. Žin. 2008, Nr. 67-2545, įsakymas.

Jei įmonės apskaita buvo organizuota tinkamai ir jos finansinės atskaitomybės duomenys nustatyta tvarka audituoti, tai vadovaujantis turimais duomenimis, administratorius pateikia atitinkamoms institucijoms reikiamus dokumentus. Komiteto išvados projektas, 2008-04-29.