LT EN
inkubatorius kokios nors veiklos srities plėtros, rėmimo struktūra
Originalo forma < incubare
Susiję žodžiai inkubavimas, inkubuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Steigti ir plėtoti inovacijų įgyvendinimo infrastruktūrą (mokslo ir technologijų parkus, inovacinius centrus, technologinius inkubatorius). 2003-05-27, priėmė LRV.

Šeimos verslas išlaiko tam tikrą verslo dvasią visuomenėje ir sukuria savotišką jaunųjų verslininkų inkubatorių. EK komunikatas, 2006-03-14.

gerinti verslo informacijos centrų ir verslo inkubatorių teikiamų viešųjų paslaugų verslui kokybę. Žin., 2006, Nr. 120-4568, LRV nutarimas.

Verslo inkubatorius - viešoji įstaiga, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė ir (arba) savivaldybė ir kurios tikslas - teikiant viešąsias paslaugas verslui, sumažinti verslą pradedančių įmonių veiklos riziką ir padėti joms įsitvirtinti rinkoje, taip pat skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklos plėtrą. Verslo inkubatorius telkia verslą pradedančias įmones jam nuosavybės teise priklausančiose ar kitu teisiniu pagrindu valdomose ir naudojamose patalpose. Žin. 2007, Nr. 132-5354, įstatymas.

Toliau kurti specializuotas verslo rėmimo struktūras (pvz., inkubatorius ir įmonių telkinius) ir tirti galimybes verslo (technologijų) parkui kurti. EK pasiūlymas, 2007-11-06.

Menų inkubatorius - tai pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas - naudojantis turima infrastruktūra (patalpos, įranga ir panašiai), sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinė industrija) plėtojančius asmenis vienoje erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą verslą, plėtoti su menu susijusius verslus, skatinti bendruomenę aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime, prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo. Žin. 2008, Nr. 7-241, LRV nutarimas.