LT EN
humanitarinis 1. susij?s su r?pinimusi moni? gyvybiniais poreikiais esant ekstremaliai pad??iai; 2. susij?s su labdara, veikla kit? labui
Originalo forma humanitaire
Atitikmenys humanistinis, humanikas

Vartosenos pavyzdžiai

Pagrindinis Lietuvos Raudonojo Kryiaus draugijos tikslas – apsaugoti žmones nuo kan?ių ir jas palengvinti, būti valstybės pagalbininke humanitarinės veiklos srityje. Žin. 2000, Nr. 89-2744, įstatymas.

Humanitarinių reikalų srityje ES turėtų paremti pastangas sustiprinti humanitarinės sistemos pajėgumus veiksmingai ir teisingai reaguoti į humanitarines krizes. EK komunikatas, 2005-06-15.

Tarptautinė humanitarinė teisė įtraukta į Lietuvos kariuomenės ir policijos mokymo programas. Žin. 2006, Nr. 53-1935, LRV nutarimas.

Komisija taip pat turėjo spr?sti blogėjan?ios humanitarinės padėties Sudane, paaštrėjusios krizės Vakarų Krante ir Gazoje, nuolatinių humanitarinių poreikių Kongo Demokratinėje Respublikoje,?e?ėnijoje ir Kolumbijoje problemas – tai tik keli dramatiškiausios humanitarin?s pad?ties pavyzdiai. EK ataskaita, 2007-09-28.

Pritarti Priegaisrin?s apsaugos ir gelb?jimo departamento prie Vidaus reikal? ministerijos 2008 m. rugpj??io 12 ir 13 d. sprendimams suteikti i valstyb?s rezervo humanitarin? pagalb? Gruzijai civilin?s saugos priemon?mis, kuri? vert? – 177 176,12 lito. Žin. 2008, Nr. 120-4561, LRV nutarimas.

[jis] žurnalistin? tyrim? mato kaip ties? keli? link raudonojo kilimo ir humanitarinio apdovanojimo [...]. Gabija Gruait? „Stasys Šaltoka. Vieneri metai, 2018.