LT EN
koncentras ugdymo tarpsnis
Originalo forma < con, centrum

Vartosenos pavyzdžiai

Pirmajame ugdymo koncentre (pradinėje mokykloje) svarbu atsižvelgti į tai, kad šis amžiaus tarpsnis yra ypač palankus ir svarbus mokytis kalbų ir muzikiniams, choreografiniams bei kitiems meniniams gebėjimams plėtoti. Žin. 2000, Nr. 25-655, įsakymas.

Tik pradinio ugdymo koncentrui paprastai vadovauja vienas pavaduotojas. Žin. 2006, Nr. 135-5109, įsakymas.

Švietimo įstatymas nustatė, kad pagrindinio ugdymo programa yra dešimties metų ir dviejų koncentrų - I dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą, II dalis - dvejų metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą. Aiškinamasis raštas, 2007-05-30.

Įvadas. Jame nurodoma, kurio koncentro ar kurios klasės mokiniams, kuriam profesinės veiklos posričiui skiriama ši programa. Žin. 2007, Nr. 100-4089, įsakymas.

Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis - pagrindinio ugdymo turinio pirmasis koncentras. Priėmė LRS, 2008-03-12.

Ugdymo turinio koncentras - ugdymo tikslų bei uždavinių, didaktinių nuostatų, ugdymo programos turinio bei siektinų rezultatų reglamentuotas ugdymo tarpsnis. [...] Dalyko programoje keliami dalyko mokymosi tikslai ir uždaviniai, paaiškinama struktūra, lentele parodoma mokinių gebėjimų raida einant iš koncentro į koncentrą. Atskira lentele kiekvienam dviejų klasių koncentrui pateikiami mokinių pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas) ir šalia - ugdymo proceso gairės. Žin. 2008, Nr. 99-3848, įsakymas.