LT EN
notifikavimas tam tikra pranešimo ar paskelbimo procedūra
Originalo forma notification
Atitikmenys pranešimas, paskelbimas
Susiję žodžiai notifikacija, notifikuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Ši Pranešimo (notifikavimo) apie teikiamus į Lietuvos rinką medicinos prietaisus tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmenų), atsakingų už medicinos prietaisų pateikimą į rinką, registravimą bei duomenų apie teikiamus medicinos prietaisus kaupimą. Žin. 2003-12-31, Nr. 124-5659, įsakymas.

Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo (notifikavimo) taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų ir jų veiklos bendruosius reikalavimus, šių įstaigų paskyrimo, paskelbimo apie paskyrimą (notifikavimo) ir įgaliojimų panaikinimą tvarką. Žin. 2006, Nr. 77-2985, LRV nutarimas.

Lietuva yra prisijungusi prie Bendrijos mechanizmų, kuriais šalinamos kliūtys ES vidaus rinkoje (SOLVIT, nacionalinių techninių reglamentų notifikavimas). LRV, 2006-07-03.

T v i r t i n u pridedamus: / 1.1. Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašą. Žin. 2007, Nr. 90-3585, įsakymas.