LT EN
subsidijuoti teikti subsidijas
Originalo forma < subsidium
Susiję žodžiai antisubsidija, subsidijavimas, subsidija

Vartosenos pavyzdžiai

Tinkamomis subsidijuoti pripažįstamos šios išlaidos, kai jos pagrindžiamos tinkamų subsidijuoti išlaidų tikslinį panaudojimą liudijančiais dokumentais. Žin. 2004, Nr. 87-3181, įsakymas.

Šiomis taisyklėmis subsidijuojamų priemonių, susijusių su šių taisyklių 3 punkte nurodytų teisės aktų įgyvendinimu, vykdytojų atranka,,Valstybės žinių" priede,,Informaciniai pranešimai" neskelbiama. Šiuo atveju ministerijos vykdomų programų subsidijuojamų priemonių įgyvendinimo komisija, atsižvelgdama į lėšų poreikį, reikalingą 3 punkte numatytų teisės aktų įgyvendinimui, priima sprendimą dėl tikslingumo įrašyti subsidijuojamas priemones bei jų vykdytojus į ministro tvirtinamos subsidijuojamų priemonių įgyvendinimui skirtų lėšų naudojimo sąmatos projektą. Žin. 2005, Nr. 33-1083, įsakymas.

Siekiant kontroliuoti subsidijuojamų produktų panaudojimą turėtų būti nustatytos atsekamųjų medžiagų naudojimo tokiems produktams ir aptikimo juose taisyklės ir mažiausio atsekamųjų medžiagų kiekio produktuose taisyklės. Oficialusis leidinys L, 2005-11-25, Nr. 308-1, reglamentas.

MHP sėkmingas diegimas šioje šalyje yra labai susijęs su joje taikoma subsidijų vartotojams sistema, pagal kurią interaktyviąją funkciją turinčio dekoderio su grįžtamuoju kanalu pirkimą subsidijuoja valdžios institucijos. EK komunikatas, 2006-02-02.