LT EN
televitrina televizijos laida, skirta teleparduotuvės skelbimams
Originalo forma < tele (gr.), vitrine (pranc.)
Susiję žodžiai telekomas, teleksas, telematika, teletabis, teletekstas

Vartosenos pavyzdžiai

Televitrina – ne trumpiau kaip 15 minučių trunkanti teleparduotuvės skelbimams skirta nepertraukiama televizijos laida, transliuojama televizijos kanalais, kurie nėra skirti išimtinai teleparduotuvei. Žin., 2000, Nr. 75-2272, įstatymas.

Prie ryšio priemonių priskiriama: konkrečiai adresuoti ir neadresuoti spaudiniai, reklama leidiniuose su užsakymo blanku, laiškai, prekių ar paslaugų katalogas, automatinės ir neautomatinės telefoninio ryšio priemonės, radijo įrenginiai, videofonas (telefonas su ekranu), videoteksas (mikrokompiuteris ir televizoriaus ekranas) su klaviatūra ir aktyviuoju ekranu, elektroninis paštas, telefaksas, televizija (teleparduotuvė, televitrina). Žin. 2001, Nr. 12-349, įsakymas.

Reklamos, teleparduotuvės ir kitokios reklamos formų, išskyrus televitrinas, suminis laikas per vieną astronominę transliavimo valandą negali būti ilgesnis kaip 12 minučių. Žin. 2007, Nr. 87-3478, sprendimas.

Per dieną gali būti transliuojamos ne daugiau kaip 8 televitrinos, o jų bendra trukmė neturi viršyti trijų valandų per dieną. Televitrinos turi būti aiškiai atskirtos garsinėmis ir (ar) optinėmis priemonėmis nuo kitų programos dalių. Priėmė LRS, 2009-07-15.