LT EN
konsolidavimas jungimas, sujungimas, suderinimas, subendrinimas
Originalo forma consolidatio
Susiję žodžiai konsoliduotas, konsoliduoti, konsolidacija

Vartosenos pavyzdžiai

Tais atvejais, kai atskirose teritorijose įgyvendinami žemės konsolidavimo projektai, žemės sklypų sujungimo procedūra yra tų projektų sudėtinė dalis. Įstatymo projektas, 2000-05-24.

Norime atkreipti dėmesį į tai, kad teisės sistemos konsolidavimo požiūriu diskutuotina ar reikėtų įstatymo ir Seimo nutarimo, kurie reglamentuotų adekvačią visuomeninių santykių sferą. Komiteto išvada, 2004-09-17.

Pilnas konsolidavimas – tai globojančio (patronuojančio) banko ir kontroliuojamų finansų įstaigų ar draudimo įmonių finansinių ataskaitų pilnas (100 proc.) sujungimas, kai sudedami turto, įsipareigojimų, nuosavybės, pajamų, išlaidų, pelno, nuostolio straipsniai ir eliminuojamos grupės narių tarpusavio turto, įsipareigojimų, nuosavybės, pajamų, išlaidų, pelno ir nuostolio sumos. [...] Proporcinis konsolidavimas – tai metodas, kai vieno bendrai kontroliuojamos įmonės dalyvio turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų straipsnių bendrai kontroliuojamoje įmonėje dalis sudedama su panašiais kito dalyvio finansinės atskaitomybės straipsniais. Žin. 2004, Nr. 125-4530, nutarimas.

Įmonių grupės finansinių ataskaitų konsolidavimas – įmonių grupės finansinių ataskaitų sujungimas taikant verslo apskaitos standartuose arba tarptautiniuose apskaitos standartuose nustatytus metodus. Žin. 2008, Nr. 79-3099, įstatymas.

Švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia nutarimų projektus [...] Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų institucijų sistemos konsolidavimo ir plėtros pagal atitinkamas šio plano 16.13.3 punkte nurodytos galimybių studijos išvadas. Priėmė LRV, 2008-11-24.

Remti Europos ir trečiųjų valstybių kino teatrų savininkų tinklų, plėtojančių šio programavimo tipo bendruosius veiksmus, kūrimą ir konsolidavimą. EK pasiūlymas, 2009-01-09.