LT EN
strateginis kuris numatomas kaip reikšmingas
Originalo forma < strategia
Susiję žodžiai strategija

Vartosenos pavyzdžiai

Įstatymo paskirtis – nustatyti, kurios įmonės ir įrenginiai (tarp jų ir steigtini) turi strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui, kurie iš jų nuosavybės teise privalo priklausyti valstybei, o kuriuose iš jų (ir kokiomis sąlygomis) kapitalo dalį gali sudaryti privatus nacionalinis bei europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantis užsienio kapitalas, paliekant sprendžiamąją galią valstybei, taip pat nustatyti kitas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmones. Žin. 2002, Nr. 103-4604, įstatymas.

Šiuo metu veikianti AB „Lietuvos geležinkeliai" yra strateginė įmonė. Komiteto išvada, 2002-06-05.

Sprendimas dėl strateginės įmonės dalyvio atitikties nacionalinio saugumo interesams lemtų dvejopas pasekmes. Aiškinamasis raštas, 2008-11-18.

Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje ir 41 straipsnio 3 dalies 5 punkte nurodytos įmonės (toliau – strateginė įmonė) dalyvis, įsigijęs arba padidinęs jau turimą strateginės įmonės akcijų paketą tiek, kad dėl akcijų įgijimo jam priklausančios balsavimo teisės siekia arba viršija 5 procentų ribą, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną apie akcijų įgijimą raštu informuoja strateginę įmonę ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją. [...] Šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka strateginių įmonių esami ir potencialūs dalyviai tikrinami dėl jų atitikties nacionalinio saugumo interesams. Įstatymo projektas, 2008-11-18.