LT EN
moduliavimas moduliacijos taikymas
Originalo forma modulation
Susiję žodžiai moduliacija

Vartosenos pavyzdžiai

Reglamentu (EB) Nr. 378/2007 nustatyta savanoriško moduliavimo tvarka pakeičiamos taisyklės, nustatytos Reglamentu (EB) Nr. 1655/2004, kurį dėl to reikia panaikinti. Oficialusis leidinys L, 2007-10-24, Nr. 280, reglamentas.

Sumažinus išmoką pagal moduliavimą, naujosios valstybės narės ūkininkui mokama grynoji suma neturėtų būti mažesnė nei atitinkamam kitos valstybės narės ūkininkui mokama suma. Pradėjus moduliavimą taikyti naujųjų valstybių narių ūkininkams, išmokos sumažinimo lygis neturėtų būti didesnis nei lygio pagal moduliavimo didinimo grafiką ir išmokos lygio, nustatomo kitose valstybėse narėse pritaikius moduliavimą, skirtumas. Be to, naujųjų valstybių narių ūkininkams, kurių išmokoms taikomas moduliavimas, nebeturėtų būti mokamos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos. Tarybos reglamentas, 2008-05-20.

Taip pat siūloma skirti papildomai lėšų kaimo plėtrai, inter alia, biologinei įvairovei, pervedant daugiau lėšų iš pirmojo BŽŪP ramsčio į antrąjį (t. y. taikyti moduliavimą). EK komunikatas, 2008-12-16.

Valstybės narės, nusprendusios taikyti savanoriško moduliavimo sistemą, turi atsižvelgti į padidintas privalomo moduliavimo normas. Turėtų būti atitinkamai pakeistas 2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 378/2007, nustatantis tiesioginių išmokų, numatytų Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, savanoriško moduliavimo taisykles. [...] Siekiant tinkamos tvariai žemdirbystei ir kaimo plėtrai skatinti skirtų politikos priemonių pusiausvyros, moduliavimo sistema naujųjų valstybių narių ūkininkams neturėtų būti taikoma, kol tose valstybėse narėse taikomas tiesioginių išmokų lygis nebus lygus kitose valstybėse narėse, nei naujos valstybės narės, taikomam lygiui. Official Journal L, 2009-01-31, Nr. 30, reglamentas

Terminas „moduliavimas " žymi biudžeto lėšų perkėlimą iš tiesioginių išmokų ūkininkams (BŽŪP pirmojo ramsčio) į kaimo plėtros priemones (BŽŪP antrąjį ramstį). EK ataskaita, 2009-07-29.