LT EN
auditas įmonės, bendrovės, organizacijos veiklos, fin. ir buh. ataskaitų, dokumentacijos tikrinimas norint nustatyti, ar visa tai atitinka tikrąją padėtį ir galiojančią tvarką (įstatymus); revizija (Interleksis)
Originalo forma < auditus
Susiję žodžiai auditavimas, auditorius, audituoti, auditinis

Vartosenos pavyzdžiai

Vidaus auditas - viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka, vidaus auditoriams vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą. [...] Vidaus audito tarnybai neturi būti daromas poveikis, kai yra planuojamas ir atliekamas vidaus auditas ir pateikiami vidaus audito rezultatai. Žin. 2002, Nr. 123-5540, įstatymas.

Mokyklos auditas – mokyklos būklės vertinimas, iškeliantis jos tobulinimo uždavinius. Pataisytas įstatymas, 2006-06-13.

Audito institucija reguliariai peržiūri atsitiktinės atrankos aprėptį, ypač atsižvelgdama į poreikį gauti pakankamą audito patikinimą dėl deklaracijų, kurios pateikiamos iš dalies arba galutinai užbaigiant vykdyti veiksmų programą. Oficialusis leidinys L, 2007-02-15, Nr. 45, reglamento pakeitimas.

2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos audito pažangos komitetas patvirtino 2006 m. VAT audito planą, kuris buvo derinamas visus metus. [...] Šioje tuo pat metu priimtoje apibendrinančioje ataskaitoje Komisija išdėsto savo nuomonę dėl bendrųjų klausimų, kuriuos iškėlė vidaus auditorius, Europos Audito Rūmai, biudžeto patvirtinimo institucija arba kuriuos nustatė Audito pažangos komitetas arba biudžeto generalinis direktorius savo apžvalginėje ataskaitoje. EK ataskaita, 2007-05-30.

2006 m. atlikdamas vidaus auditus, vidaus auditorius nustatė tam tikras sritis, kuriose reikia imtis sutarčių valdymo gerinimo priemonių. EK komunikatas, 2007-05-30.