LT EN
integralumas susietumas
Originalo forma integer

Vartosenos pavyzdžiai

susietumo (integralumo) principas. Darnaus vystymosi tikslai ir uždaviniai (aplinkosauginiai, ekonominiai ir socialiniai) kiekvieno ūkio sektoriaus ar regiono plėtros strategijose, programose, planuose turi būti pateikiami kaip visuma. [...] Kadangi viena didžiausių šios Strategijos įgyvendinimo kliūčių - barjerai tarp sektorių (tarpžinybiniai barjerai), labai svarbu laikytis susietumo (integralumo) principo, todėl šioje Strategijoje stengtasi kuo glaudžiau sieti ir derinti skirtingų sektorių tikslus, uždavinius ir jų įgyvendinimo priemones. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

Sudarius sutartį, bankas turi nuolat stebėti ir valdyti santykius su banko veiklą papildančių paslaugų teikėju, kad būtų užtikrinamas nuolatinis banko sistemų integralumas ir rizikos kontrolė. Žin. 2004, Nr. 98-3688, nutarimas.

Dalyje „Ikimokyklinio ugdymo principai" aprašomi pedagoginiai principai (ugdymo integralumas, individualizavimas ir kt.), kurių laikomasi planuojant ugdymo turinį, metodus. Žin. 2005, Nr. 52-1752, įsakymas.

E. sveikatos požiūriu, svarbiausia yra klinikinė paciento informacija, jos integralumas ir pasiekiamumas. Žin. 2007, Nr. 108-4430, įsakymas.

[...] finansinių priemonių apskaitos vientisumas bei integralumas tarp pirmojo ir antrojo apskaitos lygių užtikrinamas, kai sąskaitų tvarkytojo balansuojamoje (su Centriniu depozitoriumu) sąskaitoje (antrasis finansinių priemonių apskaitos lygis) apskaitomas finansinių priemonių kiekis yra lygus finansinių priemonių kiekiui, esančiam koresponduojančioje sąskaitų tvarkytojo bendrojoje finansinių priemonių sąskaitoje (pirmasis finansinių priemonių apskaitos lygis). Žin. 2008, Nr. 2-92, nutarimas.

[...] išimtis taikoma tik tiems asmens duomenims, kurie gali konkrečiai ir realiai pažeisti individo privataus gyvenimo ir integralumo apsaugą. EK ataskaita, 2008-10-10.