LT EN
startas pradžia, pradinis etapas
Originalo forma start
Atitikmenys pradžia
Susiję žodžiai startinis, startuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Mokymosi startas. Kad vaikams būtų sudarytos sąlygos pasirengti mokyklai, 2002 metais parengtas Visuotinio priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo programos projektas. Seimui priėmus naująją Švietimo įstatymo redakciją, bus pradėta įgyvendinti šią programą. LRV ataskaita, 2003-04-07.

Valstybių narių starto pozicijos yra skirtingos, todėl ir jų programos labai skiriasi. EK komunikatas, 2006-01-25.

Tai mažins socialinę vaikų atskirtį, užtikrins lygias mokyklinio starto galimybes, ypač kaime gyvenantiems, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Žin. 2007, Nr. 106-4344, LRV nutarimas.

Perspektyvos – geras gyvenimo „startas", savo potencialo realizavimas ir naujoviškos, atviros ir šiuolaikiškos Europos teikiamų galimybių išnaudojimas. EK komunikatas, 2007-11-20.

Įstatymo projektas numato visų politinės partijos išlaidų, padarytų partijos ar jos asmenų reklamai bendrą apskaitą, kas užtikrins vienodesnes starto sąlygas visoms partijoms ir padidins rinkimų finansavimo skaidrumą. Aiškinamasis raštas, 2008-03-13.

Baigti transporto, atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir plačiajuosčio ryšio bei mokslinių tyrimų greito starto tarpvalstybinius projektus (nustatytus pagal Europos augimo iniciatyvą). Official Journal L, 2008-05-27, Nr. 137, rekomendacija.