LT EN
delegavimas įgaliojimų, funkcijų ar teisių perdavimas
Originalo forma delegare
Susiję žodžiai deleguoti

Vartosenos pavyzdžiai

Projekte taip pat siūloma patikslinti „investicinių priemonių", „depozitoriumo" sąvokas, suderinti depozitoriumo pareigas su nustatytosiomis Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme tokių subjektų turto atžvilgiu, suvienodinti valdymo įmonės ir depozitoriumo atskyrimo koncepciją su nustatytąja Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, nustatyti funkcijų delegavimo galimybes taip, kaip leidžia aukščiau paminėta direktyva kolektyvinio investavimo subjektų atžvilgiu, užtikrinanti efektyvų funkcijų delegavimą depozitoriumui. Aiškinamasis raštas, 2005-11-17.

Projekto 29 straipsnyje šie savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimai neatsispindi, jie taip pat neatriboti tarp savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo (-jų), kuris (-ie) taip pat pagal projekto 29 straipsnio 1 dalį laikytinas (-i) savivaldybės vykdomąja institucija) bei neaptarta šių funkcijų delegavimo pastariesiems galimybė. Komiteto išvada, 2007-11-15.

Įgaliojimų delegavimo tikslai, turinys, taikymo sritis ir trukmė aiškiai apibrėžiami įstatymo galią turinčiuose teisės aktuose. Esminės atitinkamos srities nuostatos nustatomos tik įstatymo galią turinčiu teisės aktu, todėl negali būti įgaliojimų delegavimo objektu. [...] Įstatymo galią turinčiuose teisės aktuose aiškiai nustatomos delegavimo sąlygos, kurios gali būti tokios: a) Europos Parlamentas arba Taryba gali nuspręsti atšaukti delegavimą. Oficialusis leidinys C 115, 51 t., 2008-05-09, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija 2008/C 115/01.

Funkcijų delegavimas. Jei valdymo įmonė ar investicinė bendrovė dalį savo funkcijų numato pavesti (pavedė) atlikti kitai įmonei, nurodyti konkrečias leidžiamas deleguoti (deleguojamas) funkcijas bei įgaliotinius, kitą svarbią informaciją. Žin. 2008, Nr. 39-1447, nutarimas.

74 straipsnyje nurodytų įgaliojimų delegavimą gali atšaukti Europos Parlamentas arba Taryba. [...] Sprendimu dėl atšaukimo panaikinamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. ES Ministrų tarybos pozicija, 2010-02-15.