LT EN
rotacija kai kurių pareigūnų (pvz., diplomatų) ar jų darbo sričių keitimas kitais praėjus tam tikram laikui (Interleksis)
Originalo forma < rotare
Susiję žodžiai rotuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Lankstesnės darbo organizavimo formos yra: darbo vietos skaidymas įvedus ne visą darbo dieną, lankstesnis pamainų organizavimas, terminuotas, namudinis, agentūrinis, nuotolinis darbas, savarankiškas užimtumas, sezoniniai darbai, darbo vietų rotacija. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

Darbo rotacija – darbuotojų laikinas pakeitimas ieškančiais darbo asmenimis. Žin. 2006, Nr. 73-2762, įstatymas.

3. Vykdant išskirtinę specialybę turinčių karių rotaciją, paprastai atsižvelgiama į jų turimą specialybę.
4. Rotacijos sąlygas ir tvarką nustato krašto apsaugos ministras. Priėmė LRS, 2007-04-12.

[...] valdybos pirmininkas yra steigėjų atstovas, skiriamas pagal rotacijos principą. Tarybos reglamentas, 2007-05-15.

18. Siekiant objektyvumo, vidaus audito tarnybos vadovas:
18.1. gali vykdyti rotaciją, tai yra periodiškai keisti vidaus auditorių tikrinimo sritį. Žin. 2007, Nr. 118-4862, nutarimas.

Kita vertus, įprastesnės funkcinio lankstumo formos, kaip antai užduočių rotacija, komandinis darbas, griežtos gamybos normos, gali mažinti pasitenkinimą darbu, trikdyti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą bei daryti neigiamą poveikį sveikatai. EK komunikatas, 2007-11-20.

[...] abejonių kelia Įstatymo projekto 4 straipsnių keičiamo Policijos veiklos įstatymo 14 straipsnio 8 dalies nuostatų, kad rotacija taikoma tik teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkams. Komiteto išvada, 2008-07-02.

Šiems pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka taikoma rotacija. Priėmė LRS, 2008-07-15.

Rotacija – pareigūno perkėlimas įstatymų nustatytais atvejais į kitas lygiavertes pareigas toje pačioje arba kitoje vidaus reikalų įstaigoje, pasibaigus įstatymuose nustatytam jo tarnybos šiose pareigose laikotarpiui. Priėmė LRS, 2008-11-14.