LT EN
konsolidacija jungimas, sujungimas, suderinimas, subendrinimas
Originalo forma consolidatio
Susiję žodžiai konsoliduoti, konsolidavimas, konsoliduotas

Vartosenos pavyzdžiai

Šioje Pažangos ataskaitoje Europos Komisija teigiamai įvertino Lietuvoje vykstančių reformų konsolidaciją, aiškiai išskirdama svarbiausius darbus, kuriuos būtina atlikti rengiantis narystei ES. Pateikė LRV, 2002-06-27.

Baigus atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, tolesnis žemės tvarkymas Lietuvoje bus susijęs su žemės
konsolidacija - žemės sklypų pertvarkymu, kai žemės savininkų pageidavimu keičiamos jų sklypų ribos ir vieta, siekiant sustambinti žemės sklypus. Žin. 2005, Nr. 11-341, LRV nutarimas.

Parama, numatyta 20 straipsnio b punkto v papunktyje, pirmiausia gali būti teikiama veiksmams, susijusioms su galimybe naudotis ūkio ir miško žeme, žemės konsolidacija ir gerinimu, energijos tiekimu ir vandentvarka. Oficialusis leidinys L, 2005-10-21, Nr. 277-1, reglamentas.

Europoje, ypač oro ir jūrų transporto sektoriuose, vyksta konsolidacija. EK komunikatas, 2006-06-22.

Konsolidacija turėtų atspindėti tame pačiame arba artimai susijusiuose sektoriuose veikiančios įmonių grupės ekonominę padėtį. Įstatymo projekto priedas, 2006-09-19.

Nacionalinės žemės konsolidacijos strategijos objektas – Lietuvos teritorijos kaimo gyvenamosios vietovės, išskyrus miestelius. Lietuvos Respublikos žemės fondo sudėtis, žemės ūkio gamybai naudojamos žemės plotas, ūkių dydis, saugomų, rekreacinių ir priemiestinių teritorijų plotai rodo, kad žemės konsolidaciją palaipsniui reikės atlikti apie 900 tūkst. hektarų plote. Žin. 2008, Nr. 18-635, LRV nutarimas.